Úrad predložil novelizované cenové vyhlášky na predbežné pripomienkové konanie, ich účinnosť predpokladá od 01.07.2024.
Ilustračný obrázok päsť ukazuje na váhu spravodlivosti Zobraziť galériu

Novelizácia cenovej vyhlášky v oblasti elektriny prinesie: 

  • zmenu rozsahu a štruktúry oprávnených nákladov, úpravu spôsobu určenia RAB a odpisov, úpravu vstupných parametrov formujúcich výsledné tarify pre prenos, distribúciu a za dodávku elektriny, zmenu metodiky TPS a TSS, ako aj zvýšenie platby za rezervovanú kapacitu, čo zabezpečí zníženie negatívnych dopadov a nárastu inflácie a cien komodít na koncové ceny elektriny pre odberateľov,  
  • pre všetkých účastníkov trhu ešte vyššiu transparentnosť regulácie, spravodlivé a nediskriminačne nastavenie a prerozdelenie nákladov a výnosov medzi jednotlivých účastníkov trhu.

 

 

Novelizácia cenovej vyhlášky v oblasti plynu prinesie: 

  • špecifikáciu ekonomicky oprávnených nákladov a upresnenie výpočtov cien  regulovaných činností v plynárenstve, čo predpokladá pozitívny vplyv pre koncových odberateľov plynu, 
  • stabilné a predvídateľné prostredie v oblasti regulácie, či už pre regulované subjekty ako aj pre všetky kategórie odberateľov plynu v SR.

 

 

Novelizácia cenovej vyhlášky v oblasti tepla prinesie: 

  • zmiernenie negatívnych dopadov vysokej inflácie na výšku fixných platieb za teplo všetkým odberateľom. V prípade, ak je teplo dodávané zo sústavy tepelných zariadení, v ktorej pôsobia ako výrobca a distribútor tepla tzv. prepojené podniky, očakávame pri dodávke tepla z takýchto sústav tepelných zariadení vzhľadom na navrhnutý znížený zisk pre takýto typ regulovaných subjektov, pozitívny vplyv na cenu tepla,
  • zavedenie presného spôsobu rozdelenia spoločných nákladov pri výrobe tepla a chladu v jednom zariadení, napr. tepelným čerpadlom, čo prinesie zvýšenie spravodlivosti a transparentnosti platieb za obe komodity pre ich odberateľov.