Včera (15.12.2022) prijaté nariadenia Vlády SR stanovujúce limity na ceny energií pre vybraných koncových odberateľov majú v zmysle platnej SR legislatívy prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu. Spolu s už prijatými opatreniami vo forme všeobecno-hospodárskeho záujmu (VHZ) pre dodávku elektriny a plynu pre domácnosti ako aj cenových stropov na elektrinu a plyn pre podnikateľov, definujú koncové ceny a náklady na energie pre domácnosti a ďalšie skupiny zraniteľných odberateľov.
ÚRSO:  Konečný dopad na to koľko nakoniec zaplatia na budúci rok domácnosti za energie bude výsledkom mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR Zobraziť galériu

ÚRSO momentálne finalizuje stovky cenových konaní ohľadom schvaľovania cien za dodávku elektriny, plynu, tepla a vody pre zraniteľných odberateľov na rok 2023, a po splnení predpísaných legislatívnych ustanovení predpokladá ich ukončenie do konca tohto roku.

Avšak konečný dopad na to koľko nakoniec zaplatia domácnosti a ďalšie skupiny regulovaných odberateľov za energie na budúci rok bude výsledkom mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR a príslušných ministerských rezortov. V zmysle platnej legislatívy SR sú totiž mimoriadne opatrenia ohľadne výšky cien energií vo forme nariadení vlády SR prijatých v rámci inštitútu krízovej regulácie ako aj rozhodnutia o všeobecno-hospodárskom záujme (VHZ) záväzné pre príslušné regulované subjekty a majú prednosť pred cenovými rozhodnutiami ÚRSO.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Včera (15.12.2022) prijaté nariadenia Vlády SR, ktoré stanovujú limity na jednotlivé cenové položky energií, spolu s nedávno prijatými schémami VHZ pre dodávku elektriny a plynu pre domácnosti majú priamy dosah na koncové ceny energií pre domácnosti a ďalšie skupiny koncových odberateľov. Rozumieme tomu tak, že mimoriadne opatrenia vlády - rozhodnutia o VHZ a nariadenia vlády v inštitúte krízovej regulácie – priamo stanovia dodávateľom, prípadne ďalším regulovaným subjektom, právne záväzné podmienky pre stanovenie cenníkov za energie pre domácnosti a ďalšie zraniteľné skupiny odberateľov. Tým by sa mal zásadne zmierniť dopad na odberateľov energií v budúcom roku.“

Je zároveň dôležité, aby rozdiel medzi maximálnou cenou stanovenou úradom a cenou stanovenou vo VHZ alebo v nariadení Vlády SR v inštitúte krízovej regulácie bol predmetom včasnej kompenzácie dotknutým regulovaným subjektom. Tým sa zabezpečí udržateľnosť regulovaných činností dotknutých subjektov a plynulosť dodávok energií pre domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov v nastávajúcom období.