Navrhovaná definícia vychádza z existujúcich prvkov sociálnej politiky, a to najmä zo životného minima, čím sa zohľadňuje počet členov v domácnosti. Definícia vychádza aj z porovnania príjmov a výdavkov domácností, čím sa reflektuje aj skutočnosť, že Slovenská republika patrí v rámci Európy medzi štáty s najvyšším pomerom medzi výdavkami na energie a disponibilnými príjmami domácností. Pri aplikácií navrhovanej definície v praxi by bolo cca 150 tisíc domácností na Slovensku ohrozených energetickou chudobou.
person-g821433ec4_1280 Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris dňa 14.09.2023 zaslal vláde SR vypracovaný dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“. Tento dokument ponúka okrem iného aj konkrétny návrh definície energetickej chudoby.

Návrh aplikovateľnej definície energetickej chudoby:

Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou v prípadoch, kedy platí minimálne jedno z kritérií A alebo B, alebo je splnené kritérium C:

  1. Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak jej po úhrade nákladov na základnú úroveň spotreby energií a vody, ktorá zabezpečuje dôstojný štandard pre život
    a zdravie členov domácnosti, zostane menej než 1,5-násobok životného minima a súčasne jej celkový čistý ročný ekvivalentný disponibilný príjem za predchádzajúci rok, prepočítaný na počet členov domácnosti, je menší ako národný medián.
  2. Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak jej ročné náklady na energie za predchádzajúci kalendárny rok sú pod polovicou národného mediánu a súčasne jej celkový čistý ročný ekvivalentný disponibilný príjem za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 60 % národného mediánu.
  3. Domácnosť bez fyzického prístupu k dodávke elektriny z dôvodov, ktoré sú taxatívne určené.

Na základe predbežných odhadov by pod túto definíciu energetickej chudoby mohlo spadať cca 150 tisíc  domácností na Slovensku, čo predstavuje približne 8,2% zo všetkých domácností v SR na základe posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Navrhovaná definícia by mohla napomôcť vláde SR pripraviť adresné opatrenia pri zmiernení dopadov energetickej krízy pre zraniteľné skupiny domácnosti. Aj napriek zásadnému poklesu v uplynulom období sú totiž súčasné trhové ceny energií stále oveľa vyššie ako boli pred krízou. Využitie návrhov z predloženého dokumentu by mohlo pomôcť ohrozeným domácnostiam už v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne.“