Úrad do konca roku 2022 vydal 248 rozhodnutí o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v systémoch CZT na rok 2023, ktoré pokrývajú približne 73 % podielu dodávok tepla v systémoch CZT v SR. Vplyvom nárastu trhových cien elektriny a palív potrebných na výrobu tepla dochádza k celkovému zvýšeniu maximálnych regulovaných cien tepla pre všetkých odberateľov tepla v CZT systémoch v priemere o 112 %, s výraznými cenovými rozdielmi medzi lokalitami CZT v závislosti od použitých palív, veľkosti odberov tepla a pod. Avšak v prípade odberateľov tepla v bytových objektoch, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku tepla v roku 2023 zvýšia maximálne o 20 Eur na MWh, vrátane DPH, voči cenám naposledy schváleným alebo určeným úradom pre rok 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.
radiator-g3dba4f3f6_1280 Zobraziť galériu

Výroba a dodávka tepla pre odberateľov pripojených na systémy CZT

V priebehu posledných troch mesiacov úrad obdržal 333 cenových návrhov teplárenských spoločností, ktoré požiadali o schválenie ceny pre rok 2023. Úrad do konca roka 2022 vydal 248 rozhodnutí o cenách tepla v systémoch CZT na rok 2023, s cca 73 % podielom celkovej dodávky tepla v CZT systémoch v SR. Zvyšných 85 cenových konaní na rok 2023 bude ukončených po splnení príslušných legislatívnych náležitostí.

Na základe vydaných cenových rozhodnutí vzrastie maximálna regulovaná cena za dodávku tepla pre všetkých odberateľov pripojených na CZT systémy na rok 2023 v priemere o 112 % v porovnaní s rokom 2022. Avšak medzi cenami tepla existujú v rámci Slovenska značné rozdiely v závislosti od viacerých faktorov, najmä typu paliva a nákladov na palivá potrebné na výrobu tepla, objemu vyrobeného a dodaného tepla, a podobne.

Na základe doteraz uzatvorených cenových konaní úrad uvádza, že:

  • V 50 lokalitách CZT s najmenšou zmenou ceny tepla v roku 2023 sa cena tepla v priemere zníži o 2 % v porovnaní s rokom 2022.
  • V 50 lokalitách CZT s najvyššou zmenou ceny tepla v roku 2023 sa cena tepla v priemere zvýši o 243 % v porovnaní s rokom 2022.
  • V približne 200 lokalitách CZT, kde sú pripojené aj domácnosti v bytových objektoch, cena tepla vzrastie v priemere o 92 % v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou cenou pre rok 2022. Z toho v 55 lokalitách CZT je nárast ceny tepla menší alebo rovný 20 Eur/MWh, vrátane DPH.
  • Najväčší vplyv na cenu tepla v roku 2023 majú variabilné náklady, ktoré zohľadňujú náklady na palivo potrebné na výrobu tepla a predstavujú až 84 % celkových nákladov na výrobu tepla. V porovnaní s rokom 2022 sa variabilné náklady teplárenských spoločností zvýšili o 153%, pričom objemy tepla ostávajú stabilné. Kľúčovým faktorom bol nárast cien zemného plynu a drevnej štiepky, z ktorých sa vyrobí takmer 72 % tepla v CZT systémoch na Slovensku. Teplárenské spoločnosti totiž nakupujú potrebné palivá na voľnom trhu, kde ceny energií medziročne vzrástli niekoľko-násobne.

Upozornenie ohľadne dopadu mimoriadnych opatrení Vlády SR na uplatňované ceny za dodávku tepla pre bytové objekty pripojené na CZT systémy

Dňa 15.12.2022 prijala Vláda SR nariadenie Vlády SR č. 464/2022 Z.z., ktoré zastropovalo nárast ceny za dodávku tepla z CZT systémov do bytových objektov na 15 % v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou cenou tepla v roku 2022. Následne dňa 29.12.2022 bolo toto naradenie upravené nariadením Vlády SR č. 523/2022 Z. z. tak, že maximálny nárast ceny za dodávku tepla z CZT systémov do bytových objektov je stanovený na úrovni 20 Eur za MWh vrátane DPH. Znenie nariadenia Vlády SR č. 464/2022 Z.z. s účinnosťou od 31.12.2022 je tu: 464/2022 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republi... - SLOV-LEX

V prípade domácností a ďalších odberateľov odoberajúcich teplo v bytových objektoch z CZT systémov sú dodávatelia povinní uplatniť ceny za dodávku tepla podľa nariadenia Vlády SR č. 464/2022 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré má prednosť pred regulovanými cenami stanovenými úradom v cenových rozhodnutiach pre rok 2023. Na základe uvedeného sa cena tepla v CZT systémoch pre bytové objekty na rok 2023 zmení maximálne o 20 Eur na MWh dodaného tepla, vrátane DPH, v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou cenou úradom pre rok 2022. Odhad dopadov na náklady domácností na teplo z CZT systémov pri typickom príklade spotreby je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

web_05-01-2023

Dopady na konkrétne domácnosti budú závisieť od viacerých faktorov, ako napríklad veľkosť spotreby tepla danej domácnosti, energetickej efektivity bytových domov (t.j. rozsah zateplenia objektov), spôsobu rozpočítania nákladov na teplo v rámci bytových spoločenstiev, a podobne. V prípade ďalších skupín odberateľov tepla z CZT systémov budú dodávatelia uplatňovať ceny tepla na  základe cenových rozhodnutí úradu na rok 2023.   

Vyššie uvedené reflektuje porozumenie úradu ohľadne aplikácie uvedených mimoriadnych opatrení Vlády SR.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad nemá kompetenciu na právne-záväzný výklad daných mimoriadnych opatrení, avšak našou snahou je prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať uvedené nariadenie Vlády SR, sledovať zverejnené ceny tepla v CZT systémoch a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov tepla. Zároveň odporúčame pozorne sledovať spôsob zúčtovania a rozpočítavania nákladov na teplo v rámci bytových objektov pre jednotlivých užívateľov.“