Priemerný dopad zmeny cien vodného a stočného v roku 2023 na náklady bežnej domácnosti pripojenej na siete v správe veľkých vodárenských spoločností je vo výške necelých + 2,50 eur za mesiac oproti roku 2022.
ÚRSO informuje o cenových konaniach a cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2023 Zobraziť galériu

Na území SR pôsobí 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré zásobujú pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzajú a čistia odpadovú vodu verejnou kanalizáciou pre približne 90 % obyvateľov SR. Do konca roku 2022 už bolo vydaných 12 cenových rozhodnutí na rok 2023 pre vodárenské spoločnosti, ktoré pokrývajú 92 % objemu pitnej vody a odpadovej vody vo veľkých vodárenských spoločnostiach na Slovensku. Zvyšné cenové konania naďalej prebiehajú, pričom kontinuálne do vydania nových rozhodnutí  platia ceny z predchádzajúceho obdobia. Okrem uvedených veľkých vodárenských spoločností pôsobí na Slovensku ďalších 115 malých vodárenských spoločností a vyše 500 miest a obcí si prevádzkuje vlastný verejný vodovod a kanalizáciu. Týmto subjektom a inštitúciám úrad priebežne vydáva cenové rozhodnutia a potvrdenia o cene.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Najväčší vplyv na nárast cien vodného a stočného majú výrazne zvýšené náklady na elektrickú energiu potrebnú na čerpanie a čistenie vôd vo vodárenských sieťach. V menšej miere je tu vplyv inflácie vstupov, ako napríklad materiál potrebný na opravy a údržbu sietí alebo chemikálie potrebné na úpravu pitnej vody a čistenie odpadovej vody. Úrad zároveň upravil povolené množstvo strát vodárenských sietí a stanovil limitné hodnoty osobných nákladov s cieľom zvýšiť efektívnosť prevádzky vodárenských spoločností.“

Na základe ukončených cenových konaní veľkých vodárenských spoločností je dopad na náklady priemernej domácnosti na vodné a stočné bez DPH nasledovný:
 

web_13-01-2023_2