Medzi cenami tepla existujú v rámci Slovenska značné rozdiely v závislosti od viacerých faktorov, najmä kedy a za akú cenu nakúpili dodávatelia tepla plyn na burze alebo aký majú podiel plynu pri výrobe tepla.
ÚRSO: Domácnostiam stúpnu na budúci rok mesačné náklady na teplo priemerne o 4,39 Eur, avšak s výraznými rozdielmi v rámci Slovenska Zobraziť galériu
Na základe doteraz uzatvorených cenových konaní úrad uvádza, že: 
  • vyše 40 % tepla dodaného domácnostiam v roku 2022 bude za nižšiu alebo rovnakú cenu ako v roku 2021,
  • takmer 75 % tepla dodaného domácnostiam v roku 2022 bude s nárastom nákladov do 5 Eur mesačne,
  • cca 15 % tepla dodaného domácnostiam v roku 2022 bude s nárastom nákladov od 5 do 19 Eur mesačne, čo je porovnateľné s nárastom nákladov pre priemernú domácnosť využívajúcu zemný plyn na ohrev teplej vody a vykurovanie svojich príbytkov,
  • zvyšných 10 % tepla dodaného domácnostiam v SR v roku 2022 bude s nárastom nad 19 Eur mesačne. Jedná sa o 19 teplárenských spoločností, ktoré nakupovali zemný plyn za upravené maximálne ceny plynu vzhľadom na dramatický nárast trhových cien plynu v druhom polroku 2021.

V priebehu posledných troch mesiacov úrad intenzívne posudzoval vyše 200 cenových návrhov teplárenských spoločností, ktoré požiadali o zmenu ceny pre rok 2022. Z toho sa približne 160 návrhov týkalo primárne cien tepla pre domácnosti.

Hlavným dôvodom na zmenu regulovanej ceny tepla boli predovšetkým zvýšené náklady na nákup zemného plynu používaného pri výrobe tepla. Trhové ceny zemného plynu (cena forwardu na rok 2022) vzrástli v priebehu tohto roka o vyše 500 %, z cca 16 Eur/MWh začiatkom januára 2021 na viac ako 100 Eur/MWh v druhej polovici decembra 2021. Ďalším významným faktorom bol nárast cien emisných povoleniek (tiež viacnásobný v porovnaní so začiatkom roka 2021) a v neposlednom rade i zmeny v objemoch dodávky tepla pre odberateľov.

Teplárenské spoločnosti nakupujú zemný plyn na liberalizovanom trhu so zemným plynom, ale do ceny tepla môžu zahrnúť výšku komodity len do maximálnej výšky stanovenej úradom. Cieľom regulácie zo strany ÚRSO je zabezpečiť efektívny nákup zemného plynu a minimalizovať špekulácie pri jeho nákupe.

V zmysle vyhlášky úradu je maximálna cena zemného plynu stanovená na základe priemeru trhových cien z prvého polroku predchádzajúceho roka, na ktorý požaduje regulovaný subjekt zmenu rozhodnutia. Veľká väčšina teplárenských spoločností nakúpila zemný plyn v súlade s pravidlami stanovenými úradom a v súlade s predpokladaným vývojom ceny zemného plynu v prvom polroku 2021.

Avšak koncom leta 2021 niektoré teplárenské spoločnosti avizovali, že nestihli nakúpiť zemný plyn v priebehu prvého polroka 2021. Úrad vykonal prieskum medzi teplárenskými spoločnosťami s cieľom zistiť stav nákupu zemného plynu pre účely výroby tepla. Výsledkom bolo identifikovanie cca 50 spoločností (z celkovo 350 regulovaných teplárenských spoločností v SR), ktoré v danom čase ešte nenakúpili časť alebo celú potrebu zemného plynu pre rok 2022.

Na základe posúdenia situácie a dostupných informácií bola z tohto dôvodu dodávka tepla na rok 2022 pre odberateľov v týchto lokalitách vážne ohrozená. Ak by teplárenské spoločnosti nenakúpili potrebný plyn alebo ukončili činnosť z dôvodu nedostatku financií na nákup plynu, v dotknutých lokalitách by hrozili výpadky dodávok tepla uprostred aktuálnej vykurovacej sezóny. V záujme minimalizácie týchto rizík úrad pristúpil v zmysle platnej legislatívy k prehodnoteniu maximálnej ceny plynu pre teplárenstvo a zohľadnil priemernú trhovú cenu na najbližšie tri roky s cieľom rozloženia nárastu nákladov na dlhšie časové obdobie. Prehodnotená maximálna cena plynu je 41,485 Eur/MWh, pričom trhová cena plynu v tom čase bola 57 Eur/MWh. Týmto úrad obmedzil radikálny nárast nákladov na zemný plyn a následne negatívne dopady na odberateľov u spomínaných cca 50 spoločností.

Porovnanie maximálnych cien zemného plynu vstupujúcich do regulovanej ceny tepla na roky: 
  • 2020 (1. polrok) 22,997 €/MWh
  • 2021 (1. polrok) 15,895 €/MWh
  • 2022 (1. polrok) 21,992 €/MWh
  • 2022 (prehodnotená) 41,485 Eur/MWh


Vyvoj trhovej ceny zemneho plynu

Na základe doteraz uzatvorených cca 160 cenových konaní pre teplárenské spoločnosti dodávajúce teplo domácnostiam na rok 2022 je možné konštatovať, že cena tepla na rok 2022 sa
  1. pre teplárenské spoločnosti, ktoré nakúpili plyn za ceny nižšie ako upravená maximálna cena (najmä počas prvého polroka 2021) zvýši v priemere o cca 7,97 %, čo predstavuje priemerné zvýšenie mesačných nákladov pre domácnosť za teplo o 3,30 eur, (týka sa cca 75 % cenových rozhodnutí)  
  2. pre teplárenské spoločnosti, ktoré nakúpili plyn s maximálnou cenou (teda až po prvom polroku 2021) zvýši v priemere o cca 24,39 %, čo predstavuje priemerné zvýšenie mesačných nákladov pre domácnosť za teplo o 11,32 eur, (týka sa cca 25 % cenových rozhodnutí)
Úrad zdôrazňuje, že medzi cenami tepla resp. zvýšenými nákladmi odberateľov za teplo, sú v rámci Slovenska značné rozdiely oproti priemeru v závislosti od toho, kedy a za akú cenu nakúpili dodávatelia tepla plyn na burze, aký majú podiel plynu pri výrobe tepla, či medziročná spotreba tepla výraznejšie klesla a spôsobu prerozdelenia nákladov za dodané teplo v rámci bytového domu.