ÚRSO upozorňuje dodávateľov elektriny pre zraniteľných odberateľov na novelu vyhlášky úradu o spôsobe regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov, ktorá je už publikovaná v Zbierke zákonov SR.
ÚRSO: Cieľom novelizácie vyhlášky úradu je predovšetkým vytvoriť časový priestor pre zmluvné strany Memoranda so SE Zobraziť galériu
Kľúčové zmeny vyplývajúce z novelizácie vyhlášky úradu o spôsobe regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov sú predovšetkým:

a) posun začiatku tzv. referenčného obdobia na kalkuláciu indexu trhovej ceny elektriny vstupujúcej do regulovaných cien za dodávku elektriny z 01.07. na 01.08. roku t-1,
b) integráciu regulácie cien za dodávku elektriny pre nové skupiny zraniteľných odberateľov vychádzajúcu z nedávnej novely zákona o energetike a zákona o regulácii sieťových odvetví.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Cieľom novelizácie je predovšetkým vytvoriť časový priestor pre zmluvné strany Memoranda so SE na prípravu komplexných implementačných pravidiel, ako napríklad právne záväzný spôsob sprístupnenia elektriny z Memoranda pre cieľové skupiny odberateľov.

ÚRSO, ako nezmluvná strana Memoranda, poskytuje zmluvným stranám Memoranda konzultácie v témach týkajúcich sa regulácie sieťových odvetví. Úrad vníma Memorandum so SE ako kľúčové opatrenie, ktoré ma za cieľ ochranu zraniteľných odberateľov pred súčasnými extrémne vysokými cenami elektriny.

Celý text Vyhlášky úradu č. 233/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 30.06.2022 je zverejnený tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/233/20220630