ÚRSO sa rozhodol aktualizovať usmernenie s cieľom zohľadniť zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022. Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať v zmysle platného znenia nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z.z. a zároveň neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.
thermostat-ga990fd4aa_1280 Zobraziť galériu

Na základe zákona č. 433/2022 Z.z. zo dňa 06.12.2022, ktorým sa novelizoval aj zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení, Vláda SR ustanovila nariadením vlády SR č. 464/2022 Z.z. zo dňa 15.12.2022 limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej ÚRSO pre rok 2022 zvýšenej o 15 %.

Dňa 29.12.2022 vláda SR schválila zmenu pôvodného nariadenia č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, a určila, že koncovým odberateľom v bytových objektoch stúpne jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla od 01.01.2023 o maximálne 20 eur za megawatthodinu vrátane DPH v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou ÚRSO pre rok 2022 (teda nie o pôvodných + 15 %). Platné znenie uvedeného nariadenia je tu: 464/2022 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republi... - SLOV-LEX

Výrobcovia a dodávatelia tepla sú tak povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa platného znenia nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z.z. a zároveň neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.

Regulované ceny tepla za dodávky tepla zo systémov CZT pre ďalšie skupiny odberateľov tepla nie sú predmetom uvedeného naradenia vlády SR a budú sa uplatňovať na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí úradu. Úrad už dlhodobo upozorňuje, že maximálne regulované ceny tepla v roku 2023 sú ovplyvnené dramatickým nárastom trhových cien palív a energií potrebných na výrobu tepla. Teplárenské spoločnosti majú zároveň možnosť uplatniť ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované, a viaceré spoločnosti aj takto vychádzajú v ústrety svojim odberateľom. Bližšie informácie o regulovaných cenách tepla na rok 2023 sú tu: ÚRSO informuje o regulovaných cenách tepla v CZT systémoch na rok 2023 - pozrite si tabuľku dopadov na náklady domácností | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)

ÚRSO zároveň upozorňuje, že výška preddavkových (zálohových) platieb za teplo je výlučne na dohode medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla a nie je v kompetencii ÚRSO do takejto dohody zasahovať. Z pohľadu úradu by zálohové platby mali reflektovať predovšetkým skutočne uplatnené ceny za teplo a očakávané objemy spotreby tepla odberateľov.