Do verejnej diskusie sa zapojilo 10 subjektov. Úrad jej závery v primeranej miere zohľadní pri tvorbe vyhlášok ustanovujúcich cenovú reguláciu v novom regulačnom období 2023 – 2027.
Úrad vyhodnotil pripomienky k návrhu výpočtu WACC na 6. regulačné obdobie – pozrite si závery verejnej diskusie Zobraziť galériu
ÚRSO dňa 17.06.2022 predstavil odbornej verejnosti návrh výpočtu WACC pre 6. regulačné obdobie. Regulované subjekty, ale aj ďalší aktéri mali následne možnosť pripomienkovať ho počas nasledujúcich 10 dní. Získané vstupy úrad medzi časom už vyhodnotil, pričom ich v primeranej miere zohľadní pri príprave návrhov nových cenových vyhlášok.

Záverom verejnej diskusie sú najmä získané odpovede na vopred zadefinované otázky:
  • Má byť WACC spoločný pre sieťové odvetvia alebo diferencovaný pre elektroenergetiku, plynárenstvo a vodohospodárstvo?
  • Má sa WACC ustanoviť ako fixná hodnota na celé regulačné obdobie alebo má byť predmetom priebežnej aktualizácie počas regulačného obdobia?
  • Ktoré spoločensky prospešné investície je vhodné podporiť formou aplikovania špeciálnej hodnoty WACC+?
  • Dopyt na iné dôležité aspekty stanovenia WACC, pričom v tomto bode subjekty komentovali najmä výber referenčnej databázy pre určenie koeficientu Beta, vyjadrujúceho mieru systémového rizika v jednotlivých sieťových odvetviach.
Závery verejnej diskusie sú dostupné na stiahnutie tu: (PDF, 400,18 kB)

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Parameter vážených priemerných nákladov na kapitál WACC je jedným z kľúčových parametrov cenovej regulácie v sieťových odvetviach, preto sme sa rozhodli vypýtať si spätnú väzbu k nášmu návrhu, s ktorým pracujeme v procese prípravy návrhu cenových vyhlášok pre nové regulačné obdobie. Som rád, že sa do verejnej diskusie zapojili zástupcovia relevantných subjektov, ktorých ekonomiku parameter WACC ovplyvňuje, ale aj ďalší aktéri. Súčasne pozitívne vnímame aj to, že subjekty konštruktívnym spôsobom reflektovali na zamýšľaný návrh ustanovenia špeciálnej hodnoty WACC+, ktorou chce úrad od roku 2023 podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov, infraštruktúry na využitie dekarbonizovaných plynov ako aj obnovy a ekologizácie vodárenských sústav a ďalších spoločensky prospešných trendov a technológií v sieťových odvetviach.“

Do verejnej diskusie sa formou zaslania pripomienok zapojilo celkovo 10 aktérov, z nich bolo 8 zástupcov prevádzkovateľov infraštruktúry v sieťových odvetviach – elektroenergetika, plynárenstvo, vodné hospodárstvo. Okrem nich úrad obdržal pripomienky aj od Ministerstva životného prostredia SR a Národnej Banky Slovenska. Úrad ďakuje všetkým za zaslané pripomienky a obohatenie odbornej diskusie k predstaveným témam.