Predseda ÚRSO Andrej Juris dňa 16.03.2023 na zasadnutí Energetickej komisie NR SR predstavil návrhy odborných a systémových opatrení, ako už teraz pracovať na zabránení hroziaceho zdražovania energií v roku 2024.
Úrad predstavil návrhy riešení pre rok 2024 Zobraziť galériu

ÚRSO priebežne monitoruje a vyhodnocuje vývoj na trhu dodávok elektriny a plynu pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov a podobne ako  predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský eviduje prejavy nedostatočnej flexibility cenových ponúk v nadväznosti na klesajúce trhové ceny energií. Úrad si už vyžiadal podrobné údaje o nákladoch a cenách najväčších dodávateľov s kumulovaným podielom na trhu dodávky viac ako 90 %. Na základe vyhodnotenia predložených údajov úrad rozhodne o ďalšom postupe. Úrad zároveň opakovane upozorňuje príslušné kompetentné orgány, že podmienky poskytovania kompenzácií na energie by nemali zohľadňovať maximálne regulované ceny za dodávku elektriny alebo plynu. Úrad totiž nemá kompetenciu prikazovať dodávateľom kedy a ako majú nakupovať energie na veľkoobchodnom trhu. Zároveň viaceré zmeny primárnej legislatívy umožnili novým skupinám odberateľov vstúpiť do regulovanej dodávky elektriny a plynu, napríklad ku koncu roka 2022. Úrad opakovane odporúča použitie ukazovateľa tzv. čistých nákladov pri kompenzačných schémach spravovaných MH SR.

Úrad tiež navrhuje viacero úprav primárnej legislatívy s cieľom posilniť konkurenčné prostredie na trhu dodávky s elektrinou a dohľad nad dodávateľmi.

O ďalších krokoch v tejto oblasti budeme priebežne informovať.