Úrad momentálne pripravuje novelizáciu vyhlášok v troch oblastiach:
1. vyhlášky, ktorými sa ustanovujú štandardy kvality,
2. vyhlášky, ktorými sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom,
3. cenové vyhlášky v oblasti elektroenergetiky a plynu.
Ilustračný obrázok poukazujúci na dodržiavanie práva Zobraziť galériu

Zverejnením predbežnej informácie na portáli Slov-Lex dal úrad odbornej i laickej verejnosti možnosť zasielať k pripravovaným vyhláškam svoje podnety a návrhy.

Úrad v súčasnosti tieto obdržané podnety vyhodnocuje a analyzuje možnosti ich zapracovania do legislatívnych návrhov.

Hlavným zámerom novelizácie vyhlášok, ktorými sa ustanovujú štandardy kvality je zvýšiť ochranu odberateľov a znižovať byrokratickú záťaž.

Hlavným zámerom novelizácie vyhlášok, ktorými sa ustanovujú  pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom je zohľadniť zmeny na vnútornom trhu, ktoré úrad zaznamenal pri výkone svojej činnosti. Úrad tu tiež reflektuje požiadavky smernice EÚ na digitalizáciu sietí a sústav, čo by malo podľa EÚ uľahčiť pripájanie nových zdrojov.

Hlavným zámerom novelizácie cenových vyhlášok v oblasti elektroenergetiky a plynu je zohľadniť zmeny na trhu s elektrinou a plynom v SR v oblasti prevádzkovania sústav a sietí a dodávok, ktoré vyplynuli z praxe, ako aj po novelizácii primárnej legislatívy. Zmeny umožnia napríklad dôslednejšie vymedziť oprávnené náklady energetických spoločností, čo bude mať pozitívny dopad na koncové ceny pre odberateľov v Slovenskej republike.

O ďalších krokoch budeme verejnosť priebežne informovať.