Úrad oznamuje, že aktualizovaná Príručka pre regulované subjekty - prehľad povinností regulovaných subjektov vo vzťahu k úradu s platnosťou od 01.01.2024, je dnešným dňom zverejnená na webovom sídle úradu v časti "Upozornenia na termíny" - https://www.urso.gov.sk/prirucka-pre-regulovane-subjekty-prehlad-povinnosti-regulovanych-subjektov-vo-vztahu-k-uradu/
man-g6f4944193_1280 Zobraziť galériu

Úrad tiež oznamuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola dňa 22. 12. 2023 vyhlásená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 498/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.
Uvedená vyhláška nadobudne účinnosť dňa 01.01.2024.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/498/20240101