Úrad upozorňuje regulované subjekty v oblasti vodného hospodárstva, že podľa § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, majú do 31. 05. 2022 povinnosť predložiť úradu skutočné údaje za rok 2021 za každú regulovanú činnosť osobitne.
Upozornenie pre regulované subjekty v oblasti vodného hospodárstva Zobraziť galériu