ÚRSO v súvislosti s uzatváraním kontraktov na nákup zemného plynu na výrobu tepla na rok 2022, prípadne viacročných kontraktov, dáva dodávateľom tepla do pozornosti ustanovenie § 4 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorý znie:

„(6) Ekonomicky oprávneným nákladom je náklad na palivo so zmluvne dohodnutou cenou vo výške podľa odseku 4 pre rok t počas celého trvania platnosti zmluvnej ceny.“
Upozornenie pre dodávateľov tepla Zobraziť galériu