Úrad sa v rámci projektu Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví, teda v rámci našich snáh o efektívnejšie spracovanie žiadostí, zníženie chybovosti a elektronického získavania údajov do databázy úradu, rozhodol pre postupný prechod na elektronickú formu podávania (s plánovaným spustením v marci 2024). V tejto súvislosti vás upozorňujeme na dôležitú zmenu v procese podávania žiadostí a využívania tlačív.
Ilustračné foto notebook a píšuce ruky Zobraziť galériu

Od dnešného dňa (vrátane) Vás žiadame, aby všetky regulované subjekty používali nové tlačivá a elektronické formuláre, ktoré sú k dispozícii na našom webovom sídle. Pripravené tlačivá nemenia formu, len sú pripravené pre ďalšie efektívne a presné spracovanie informácií.

Žiadame Vás, aby ste podávali všetky žiadosti vo formáte XLSX (Microsoft Excel), ktoré nájdete na našom webovom sídle v správnej forme a s názvom súboru, ktorý obsahuje špecifický identifikátor, napríklad - žiadosť  Návrh ceny výrobcu elektriny z OZE (O_00003).

Úrad zároveň upozorňuje, že v prípade ak žiadosť nebude podaná vo formáte XLSX reálne hrozí, že nebude spracovaná!

Aj napriek postupnému elektronickému prechodu ostáva zatiaľ možnosť podávať žiadosti tradičnou cestou prostredníctvom pošty. Elektronický spôsob je však preferovaný a odporúčaný z dôvodu rýchlejšieho spracovania a efektívnejšej komunikácie.

Tieto opatrenia sú súčasťou našich krokov smerom k efektívnejšiemu a modernému spracovaniu informácií v digitálnom prostredí. Veríme, že využitie elektronických žiadostí prinesie zrýchlenie procesu, väčšiu presnosť údajov a zjednodušenie komunikácie medzi nami a regulovanými subjektmi.