ÚRSO sa pri výkone regulácie riadi platnou legislatívou SR. Preto úrad vydáva predmetné cenové rozhodnutia, pokiaľ nie sú prekážky v konaní, s dostatočným časovým predstihom, aby dodávatelia plynu stihli zmeny zapracovať do svojich cenníkov platných od 01.01.2024. Regulovaná cena plynu určená úradom pre domácnosti klesne v roku 2024 medziročne v priemere o - 27 %.
gas-stove-ge1745f4cd_1280 Zobraziť galériu

Úrad v posledných dňoch a v zákonnej lehote vydal už 28 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov pre dodávateľov plynu, v ktorých zohľadnil pokles trhových cien plynu a preto regulovaná cena dodávky plynu určená úradom pre domácnosti klesne v roku 2024 medziročne v priemere o  - 27 %, v prípade zraniteľných odberateľov mimo domácnosti v priemere o - 40 %.

Tu je v tejto súvislosti medziročné porovnanie cenových rozhodnutí pre spoločnosť SPP, a.s.:

rok 2024: 0003_2024_P_SPP.pdf

rok 2023: 0014_2023_P_SPP.pdf

Úrad v cenových rozhodnutiach dôsledne zohľadňuje pokles trhových cien plynu, tie sú však, napriek poklesu v priebehu tohto roka, stále výrazne vyššie ako boli pred energetickou krízou.

Úrad už od júla tohto roka upozorňuje, že budúcoročné ceny plynu bez prijatia vládnych opatrení a kompenzačných schém budú vyššie o cca 120 % v porovnaní s dnešnými, vládou SR zastropovanými, cenami.

Úrad má za to, že pri aktuálnom hľadaní riešení cien energií pre rok 2024, poskytuje MH SR plnú súčinnosť v medziach platnej legislatívy SR.

Úrad zároveň slovenskú verejnosť upozorňuje, že dodávateľom plynu nestanovuje pevnú cenu plynu, ale maximálnu cenu plynu, ktorú dodávatelia nemôžu prekročiť, ale nič im nebráni v tom, aby v rámci konkurenčnej súťaže svojim odberateľom okamžite ponúkli nižšiu cenu plynu oproti maximálnej cene určenej úradom.

Úrad v rámci monitorovania trhových cien elektriny a plynu jednotlivých produktov na obchodných platformách (komoditných burzách) pravidelne na mesačnej báze zverejňuje na svojom webovom sídle vývoj trhových cien elektriny a plynu vrátane tých, ktoré vstupujú do výpočtu regulovaných cien za dodávku elektriny alebo plynu pre zraniteľných odberateľov:

https://www.urso.gov.sk/6124-sk/burzove-ceny-elektriny-a-plynu/