• UPOZORNENIE:
Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023 je potrebné zasielať do 29.02.2024 vyplnením a autorizovaním on-line formulárov pre všetky komodity.
Ak regulovaný subjekt v kalendárnom roku 2023 nedodával elektrinu a plyn koncovým odberateľom elektriny a plynu, prípadne vykonával len nákup elektriny a plynu za účelom ďalšieho predaja alebo nevykonával žiadnu regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, je nutné oznámiť túto skutočnosť úradu do konca februára 2024.

Vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2023 sa predkladajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví najneskôr do konca februára 2024 podľa nových alebo novelizovaných vyhlášok:
 
 
 • Plynárenstvo

  Podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.

  Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z., v rozsahu prílohy 1-8 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách v rozsahu prílohy č. 9 sa predkladá úradu  sumárne za rok t-1 do konca februára roku t.
 
 • Tepelná energetika

  Podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

  Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná  podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sa predkladá úradu sumárne za rok t-1  do konca februára roku t. Ak údaje potrebné na výpočet kompenzačnej platby nie sú zistené do konca februára roku t, prehľad o výške kompenzačných platieb sa predkladá úradu bezodkladne po ich zistení.
 
 • Vodárenstvo

  Podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

  Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 a 2 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sa predkladá úradu sumárne za rok t-1 do konca februára roku t.

 
Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za kalendárny rok t-1 do konca februára roka t.
 • Písomne na adresu

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky

  Nám. SNP 5
  036 01 Martin


   alebo

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky, Nám. SNP 5, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_elektrina[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontakt: 043/401 17 16, kvalita_elektrina@urso.gov.sk

Ak regulovaný subjekt v kalendárnom roku T-1 nedodával elektrinu koncovým odberateľom elektriny, alebo nevykonával činnosť distribúcia elektriny, je nutné oznámiť túto skutočnosť do konca februára roka T na jednu z vyššie uvedených adries, pričom sa tabuľky nevyplňujú, ani sa úradu nepredkladajú


 • Plynárenstvo

  Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykonáva podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z. v rozsahu prílohy č. 1 - 8. Podľa § 13 ods. 9 vyhlášky č. 278/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu príloh č. 1 – 8 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách v rozsahu prílohy č. 9 do konca februára roku t  písomne alebo elektronicky.

  Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách:
 • písomne v tabuľkách uvedených v prílohách č. 1 - 9  vyhlášky č. 278/2012 Z.z., na adresu

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky
  Nám. SNP 5
  036 01 Martin,


  alebo
 
Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky, Nám SNP 5, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_plyn[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality. Úrad bude akceptovať len písomne autorizované vyhodnotenia štandardov kvality.
 
Kontakt: 043/401 17 14, kvalita_plyn@urso.gov.sk

Ak dodávateľ plynu v kalendárnom roku T-1 nedodával plyn koncovým odberateľom plynu alebo nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie, je nutné oznámiť túto skutočnosť do konca februára roku T na vyššie uvedenú adresu, pričom sa on-line formuláre nevypĺňajú, ani sa úradu nepredkladajú.

 • Výsvetlivky:

  Údaj Počet nedoriešených udalostí a Počet udalostí z predchádzajúceho roku je len evidenčný, informatívny.

  Počet udalostí celkom = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit. Táto zásada neplatí pre  riadok  v § 2 písm. e) v činnosti uskladňovanie, v § 3 písm. i)  v činnosti preprava a v § 4 písm. l) SAIDI a SAIFI v činnosti distribúcia. Tu je údaj Počet udalostí v limite  pevne stanovená hodnota a v prípade, že skutočne dosiahnutá hodnota je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote tak zásada súčtu Počtu udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit neplatí.

  Subjekty v údaji  Počet udalostí mimo limit vykážu "0" v prípade , že skutočná hodnota údaja  Počet udalostí v limite je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade, že je vyššia ako pevne stanovená hodnota vykážu rozdiel medzi  skutočnou hodnotou a pevne stanovenou hodnotou.

  V údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže  skutočnú hodnotu vtedy ak  je nižšia alebo rovná pevne stanovenej hodnote a v prípade že skutočná hodnota je vyššia ako pevne stanovená hodnota  v údaji Počet udalostí celkom subjekt vykáže súčet údajov Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limit.

 • Tepelná energetika

  Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná  podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.. v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky  č. 277/2012 Z. z. Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.  sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 do konca februára roku t." Ak údaje potrebné na výpočet kompenzačnej platby nie sú zistené do konca februára roku t, prehľad o výške kompenzačných platieb sa predkladá úradu bezodkladne po ich zistení.

  Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb:
 • písomne v tabuľke uvedenej v prílohe č. 1 a č. 3 vyhlášky č. 277/2012 Z.z., na adresu

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky
  Nám. SNP 5
  036 01 Martin


  alebo

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky, Nám. SNP 5, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_teplo[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality.

 

Kontakt:  043/401 17 17, kvalita_teplo@urso.gov.sk


 • Vodárenstvo

  Vyhodnotenie štandardov kvality sa regulovaným subjektom vykoná podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

  Regulované subjekty predložia úradu sumárne vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách do konca februára roku t:
 • písomne v tabuľkách uvedených v prílohe č. 1 , 2  a 4 vyhlášky č. 276/2012 Z. z., na adresu

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky
  Nám. SNP 5
  036 01 Martin


  alebo

Po vyplnení a odoslaní formulára do systému Dohľad ŠK regulovaný subjekt zaznamená "Číslo transakcie" a odošle ho poštou na adresu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky, Nám. SNP 5, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu: kvalita_voda[at]urso.gov.sk. Úrad bude akceptovať písomne alebo elektronicky doručené čísla transakcie potvrdzujúce elektronické odoslanie formulára do systému Dohľad ŠK, alebo písomne doručené vyhodnotenia štandardov kvality.

Kontakt:  043/401 17 13, kvalita_voda@urso.gov.sk