1. K štandardu kvality podľa § 3 písm. c) druhý bod vyhlášky č. 236/2016 Z. z.

Tento štandard kvality sa uplatní v prípade, ak na odstránenie príčin nekvality napätia nestačí jednoduché prevádzkové opatrenie podľa § 3 písm. c) prvý bod vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ale je potrebné vykonať okrem technických opatrení aj drobné stavebné práce, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie podľa § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ani sa na tieto práce nevzťahuje ohlasovacia povinnosť podľa § 55 ods. 2 uvedeného zákona.

2. K štandardu kvality podľa § 3 písm. c) tretí bod vyhlášky č. 236/2016 Z. z.

Tento štandard kvality sa uplatní v prípade, ak je príčina nekvality napätia odstrániteľná stavebno-technickým opatrením na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie, alebo ak sa na toto stavebno-technické opatrenie vzťahuje ohlasovacia povinnosť (§ 55 ods. 1 alebo 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

3. K lehote na odstránenie príčin nekvality napätia podľa § 3 písm. c) tretí bod vyhlášky č. 236/2016 Z. z.

  • Ak prevádzkovateľ sústavy podá návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa § 3, alebo ohlási drobnú stavbu alebo stavebné úpravy podľa § 5 a 6, alebo požiada o vydanie stavebného povolenia podľa § 8 (odkazy na paragrafy vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) v lehote 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené a príčina nekvality napätia je odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, lehota 12 mesiacov začne plynúť
a.  od dátumu ohlásenia drobnej stavby alebo stavebných úprav, ak stavebný úrad nerozhodne, že podliehajú stavebnému povoleniu,
b.   od právoplatnosti stavebného povolenia.
 
  • Ak prevádzkovateľ sústavy nepodá návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa § 3, alebo neohlási drobnú stavbu alebo stavebné úpravy podľa § 5 a 6, alebo nepožiada o vydanie stavebného povolenia podľa § 8 (odkazy na paragrafy vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) v lehote 180 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je oprávnené a príčina nekvality napätia je odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, lehota 12 mesiacov začne plynúť od dátumu odoslania predmetného oznámenia.