Predložená správa hodnotí úroveň dodržiavania štandardov kvality v roku 2022 samostatne za oblasť elektroenergetiky, tepelnej energetiky, plynárenstva a vodárenstva, porovnáva vyhodnotenie štandardov kvality za roky 2020, 2021 a 2022, informuje o výške vyplatených kompenzačných platieb v rokoch 2020, 2021 a 2022 a o výkone kontroly dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov týkajúcich sa štandardov kvality.
feedback-g9fdcdb5bd_1280 Zobraziť galériu

Štandardy kvality sa zameriavajú na ochranu koncových odberateľov, predstavujú súbor pravidiel a postupov, ktoré musí dodávateľ a prevádzkovateľ dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú platí za energie a vodu, dostal primeranú kvalitu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Mechanizmus kompenzačných platieb odberateľom má pozitívny vplyv na dodržiavanie ustanovených štandardov kvality, pretože náklady spojené s úhradami kompenzačných platieb za ich nedodržanie nie sú oprávnenými nákladmi vstupujúcimi do výpočtu regulovaných cien a negatívne vplývajú na zisk regulovaných subjektov.“

V roku 2022 úrad vykonal kontroly v 45 regulovaných subjektoch (z toho 39 kontrol vykonal odbor kontroly a 6 kontrol vykonal odbor obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla), v rámci ktorých preveroval aj dodržiavanie regulácie kvality.

Prehľad vyplatených kompenzačných platieb odberateľom podľa jednotlivých odvetví a regulovaných subjektov:

Tabuľka Prehľad o vyplatených kompenzačných platbách odberateľom za rok 2022

Regulovaná činnosť

Vyplatené kompenzačné platby

Elektroenergetika

Prenos elektriny

0,00 €

Distribúcia elektriny

275 219,41 €

Dodávka elektriny

19 492,36 €

Spolu

294 711,77 €

Plynárenstvo

Uskladňovanie plynu

0,00 €

Preprava plynu

0,00 €

Distribúcia plynu

330,00 €

Dodávka plynu

16 852,00 €

Spolu

17 182,00 €

Tepelná energetika

Dodávka tepla

138 015,71  €

Spolu

138 015,71  €

Vodárenstvo

Dodávka pitnej vody

6 089,01 €

Odvádzanie odpadovej vody

64,91 €

Spolu

6 153,92 €

 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Cieľom regulácie kvality je eliminácia trendu znižovania kvality dodávok a služieb s nimi spojenými. Dôvodom pre zavedenie regulácie kvality bolo riziko, že by dodávatelia alebo prevádzkovatelia sústav a sietí, mohli zneužiť svoje dominantné postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na ich službu odkázaný.“

Úrad na zvyšovanie informovanosti regulovaných subjektov a širokej verejnosti o problematike štandardov kvality využíva rôzne nástroje, ktorými zvyšuje ich účinnosť. Jednoduchý a finančne nenáročný nástroj na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti regulácie kvality je zverejňovanie informácií o dosiahnutých výsledkoch regulovaného subjektu v oblasti regulácie kvality dodávky tovarov a služieb. Regulované subjekty majú povinnosť vyhodnotenia štandardov kvality zverejňovať na svojich webových sídlach alebo vo výročnej správe alebo iným obvyklým spôsobom.

Zo záverov správ o vyhodnotení štandardov kvality za predchádzajúce roky úrad získal informácie, na základe ktorých identifikoval potrebu prenastavenia mechanizmov regulácie kvality tak, aby tieto stimulovali účastníkov trhu pre poskytovanie tovarov a služieb čo najvyššej kvality. V rámci novelizácie primárnej a sekundárnej legislatívy v novom regulačnom období úrad odštartoval prípravné práce na novelizácii vyhlášok o štandardoch kvality.

 

Kompletnú Správu o vyhodnotení štandardov kvality za rok 2022 nájdete tu: 2426.034032.pdf (gov.sk)