Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Oceňujem, že novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú dnes schválila vláda, prinesie nášmu úradu viac kompetencií a právomocí. Je to dobrá správa pre všetkých zraniteľných odberateľov v Slovenskej republike a zároveň i pre všetkých poctivých účastníkov trhu s energiami. V praxi to bude znamenať silnejšiu reguláciu, silnejšie postavenie národného regulátora a dôslednejšiu ochranu práv spotrebiteľov.“
businessman-g1aa8be8ec_1280 Zobraziť galériu

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20.03.2024 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Navrhovanými zmenami dochádza okrem iného k posilneniu postavenia ÚRSO vrátane oblasti výkonu štátneho dozoru. Upravuje sa oblasť cenovej regulácie, procesné pravidlá konania o cenovej regulácii,  dopĺňajú sa zákonné ustanovenia s cieľom posilnenia práv a ochrany spotrebiteľov v energetike, ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme a ustanovenia regulujúce požiadavky na zariadenia na výrobu elektriny na základe kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov v oblasti frekvenčného nastavenia zariadení na výrobu elektriny. Súčasne sa menia aj niektoré ďalšie ustanovenia v reakcii na požiadavky aplikačnej praxe.

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Medzi viacerými zásadnými zmenami by som vypichol posilnenie ochrany práv spotrebiteľov. Naši kontrolóri preberú agendu v oblasti energetiky od Slovenskej obchodnej inšpekcie a keďže sú to špecialisti vo svojom odbore, verejnosť môže očakávať, že aj výsledky šetrení deliktov bude dôslednejšie ako doteraz. To však zároveň kladie pre úrad neľahkú požiadavku na získanie množstva nových kontrolórov, nakoľko nás čaká nové, obrovské pole pôsobnosti.“ 

Vládny návrh zákona bude ešte schvaľovať Národná rada SR.