Ekonomická
klasifikácia

Ukazovateľ

Rozpočet
2021

200

 PRÍJMY (ŠR)

200 000 €  

600

 BEŽNÉ VÝDAVKY

4 176 318 €  

610

 MZDY, PLATY, SLUŽ. PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA

2 458 881 €  

620

 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ

1 021 457 €  

630

 TOVARY A SLUŽBY

672 802 €  

640

 BEŽNÉ TRANSFERY

23 178 €  

700

 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

28 500 €