Prolongácia podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v zmysle zákona č. 296/2021 Z. z., ktorým sa s účinnosťou
od 01. 08. 2021 dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, predlžuje dobu trvania podpory pre výrobcov elektriny z OZE o päť rokov za legislatívne stanovených podmienok. Vstup do prolongácie je povinný pre zariadenia na výrobu elektriny z OZE, u ktorých za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a zároveň celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur. Takíto výrobcovia majú povinnosť predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) do 31. augusta 2021 návrh na zníženie ceny elektriny, ktorá bude prepočítaná podľa vyhlášky úradu. Pre ostatné zariadenia na výrobu elektriny z OZE je účasť
v prolongácii dobrovoľná.

Vyhláška č. 326/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, účinná od 25. 08. 2021, je v súčasnosti už publikovaná na portáli SLOV-LEX (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/326/20210825). Úrad preto pristupuje k zverejneniu výpočtového nástroja na určenie novej výkupnej ceny elektriny na predĺžené obdobie trvania podpory OZE – tzv. prolongačnej kalkulačky, ako aj prílohy č. 10 k vyhláške úradu č. 18/2017 Z. z., ktorá slúži na vyplnenie a doručenie cenového návrhu. Obsah výpočtu prolongačnej kalkulačky nie je právne záväzný.

V priebehu septembra 2021 začne úrad cenové konania z úradnej činnosti (ex offo) pre výrobcov elektriny z OZE s povinnou účasťou v prolongácii, ktorí nepodali cenový návrh sami. Nová výkupná cena bude stanovená s účinnosťou od 1. januára 2022 na celú dobu trvania zostávajúcej podpory predĺženej o päť rokov v zmysle legislatívnych ustanovení.

Úrad zároveň upozorňuje výrobcov elektriny z OZE vstupujúcich do prolongácie, že sú povinní skutočne vynaložiť objem schválených finančných prostriedkov na úpravu ich výrobných zariadení za účelom predĺženia životaschopnosti v zmysle cenového rozhodnutia. Úrad bude vykonávať kontrolu skutočne vynaložených finančných prostriedkov za týmto účelom
a v prípade, ak nedôjde k investovaniu celého schváleného objemu financií, úrad zníži novú výkupnú cenu elektriny z OZE.


Súčasťou návrhu na zmenu cenového rozhodnutia na účely prolongácie sú:  
 
 
b) výpočet ceny elektriny podľa výpočtového nástroja na určenie zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny zverejneného podľa §6 ods. 16 zákona č. 309/2009 Z. z. na webovom sídle úradu,
 
c) doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu,
 
 
 
* Úrad zverejňuje v súlade s § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. na svojom webovom sídle spolu s cenovým rozhodnutím aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní. V súlade s uvedeným úrad vypracoval k ochrane obchodného tajomstva všeobecné usmernenie, ktoré nájdete na webovom sídle úradu:
https://www.urso.gov.sk/data/att/f67/524.f4ed04.pdf