Výrobca elektriny je povinný poskytovať úradu (podľa § 27 ods. 2 písm. r) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Originál hlásenia je potrebné zaslať elektronicky (vrátane formy MS Excel) aj písomne:

  1. Hlásenie zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: hlasenia@urso.gov.sk,
    do predmetu e-mailovej správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny a špecifikáciu zariadenia.
     
  2. Hlásenie zasielajte písomne poštou na adresu úradu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3