Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Úrad od 06.05.2021 do odvolania upravuje úradné hodiny:

Podateľňa je otvorená v čase od 10:00 do 14:00 hod.

V rámci prijímania opatrení pred vznikom a šírením ochorenia COVID-19 a vo väzbe na pandemickú situáciu na Slovensku, úrad i naďalej zhromažďuje telefonický a e-mailový kontakt návštev, na účely prípadného epidemiologického vyšetrovania, v prípade následného výskytu osoby s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Príslušné tlačivo osobám z externého prostredia predkladá zamestnanec úradu. 

Úrad však preferuje aj komunikácia s externými subjektami využívaním telekonferencií, videohovorov, e-mailovej a telefonickej komunikácie a pod.

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví si v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 a mimoriadnymi opatreniami prijatými proti jeho šíreniu dovoľuje osloviť regulované subjekty a všetkých účastníkov trhu s regulovanými komoditami so žiadosťou o flexibilné a ústretové riešenie potenciálnych problémov vznikajúcich v obchodných a spotrebiteľských vzťahoch a zohľadnenie obmedzení vyplývajúcich z opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky a príslušnými štátnymi orgánmi.

V prípade niektorých kategórií odberateľov, predovšetkým zraniteľných odberateľov hrozí v dôsledku zásahu vyššej moci zhoršenie platobnej disciplíny a meškanie pravidelných platieb. Úrad preto vyzýva všetky regulované subjekty, najmä dodávateľov komodít (elektrina, plyn, teplo, pitná voda a kanalizácia) a prevádzkovateľov sústav, sietí, teplovodov, vodovodov a kanalizácii, aby v súčasnej mimoriadnej situácii pristupovali k svojim zákazníkom zhovievavo a ohľaduplne a citlivo zvažovali aplikáciu akýchkoľvek sankcií, vrátane odpájania odberných miest. Úrad odporúča odberateľom komunikovať s dodávateľom a včas ho informovať o prípadných problémoch. Pokiaľ ide o veľkých odberateľov, úrad apeluje na regulované subjekty, aby boli ústretové pri úprave zmluvných podmienok, na ktoré majú pri vzniknutej situácii právo.

Úrad žiada dodávateľov, aby počas trvania súčasnej mimoriadnej situácie pozastavili svoje aktivity smerujúce k zmene dodávateľov na odberných miestach. Súčasne žiada dodávateľov, aby ku každej zmene dodávateľa vykonávanej na základe plnej moci prostredníctvom externých sprostredkovateľov pristupovali maximálne obozretne s cieľom zamedziť prípadnému špekulatívnemu alebo podvodnému konaniu.

Prevádzkovateľov distribučných sústav, sietí a vodovodov úrad žiada, aby pri zisťovaní stavov určených meradiel, meracích zariadení a vodomerov uprednostnili postup samoodpočtom koncového odberateľa, vzájomným odsúhlasením údajov oznámených koncovým odberateľom, prípadne typovým diagramom alebo odhadom stavu určeného meradla, meracieho zariadenia alebo vodomeru k dátumu odpočtu a fyzický odpočet vykonávali len v nevyhnutých prípadoch a len na odberných miestach, na ktorých osoby vykonávajúce fyzický odpočet neprídu do kontaktu s koncovými odberateľmi alebo inými osobami.

Všetkých účastníkov trhu s regulovanými komoditami vyzýva, aby vyvíjali maximálnu aktivitu s cieľom predchádzať potenciálnym problémov a v prípade ich vzniku na bezodkladnú vzájomnú komunikáciu. Úrad vyzýva všetkých účastníkov trhu, aby uprednostnili elektronickú a telefonickú formu vzájomnej komunikácie.Úrad súčasne touto formou ubezpečuje všetkých účastníkov trhu, že napriek prijímaným mimoriadnym opatreniam je stále funkčným regulačným orgánom a vykonáva zverené kompetencie tak, aby občanom Slovenskej republiky a podnikateľským subjektom pomohol zvládnuť súčasné náročné obdobie v oblasti sieťových odvetví.