Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu, t.j. dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti alebo malým podnikom (s ročnou spotrebou plynu do 100 000 kWh), je podľa § 69 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:

  • vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby podľa vzorových obchodných podmienok vypracovaných a zverejnených úradom,
  • predložiť každú zmenu obchodných podmienok na schválenie úradu najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti,
  • zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby a každú ich zmenu na svojom webovom sídle; každú zmenu obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby je dodávateľ plynu povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny.

 

Nový dodávateľ plynu predkladá obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby úradu na schválenie do 30 dní po doručení povolenia

Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia spĺňať požiadavky ustanovení Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, musia obsahovať spôsob predaja plynu a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeraným spôsobom sťažujú alebo znemožňujú výkon práv odberateľa plynu v domácnosti.