Predseda úradu Jozef Holjenčík sa dňa 10.06.2024 zúčastnil zasadnutia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Témou rokovania, za účasti štátneho tajomníka MH SR Kamila Šaška, bol vládny zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Jozef Holjenčík tiež poslancom predstavil Návrh záverečného účtu za rok 2023 – kapitola Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
zasadnutie Výboru NR SR Zobraziť galériu

Návrh zmien zákona č. 250/2012 Z. z. rozširuje kontrolné kompetencie úradu, čím dochádza k posilneniu postavenia ÚRSO vrátane oblasti výkonu štátneho dozoru. Ďalej sa upravuje oblasť cenovej regulácie, procesné pravidlá konaní o cenovej regulácii a menia sa ďalšie ustanovenia zákona v nadväznosti na skúsenosti z praxe.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 01. 08. 2024. Poslanci - členovia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, s predmetným vládnym návrhom vyslovili súhlas a posunuli ho do ďalšieho legislatívneho procesu.

Predseda úradu tiež poslancom predstavil Návrh záverečného účtu za rok 2023 – kapitola Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Poslanci tento Návrh schválili.