Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Okamžite od môjho nástupu do funkcie 06.12.2023 začal úrad dôsledne plniť svoju elementárnu úlohu – cenovou reguláciou zabezpečiť, aby slovenské domácnosti platili za energie čo možno najmenej. Začali sme pritom dôsledne využívať všetky regulačné nástroje, ktoré máme k dispozícii, vrátane cenových konaní a mimoriadnej regulácie a výsledkom je, že už v tomto roku ľudia za energie zaplatia menej ako v roku 2023. Navyše, z balíka peňazí, na ktorý si na základe nariadenia vlády SR mohli v roku 2024 robiť distribučné spoločnosti nárok, sme našim konaním ušetrili štátnemu rozpočtu stovky miliónov eur. Zdôrazňujem, že v tomto trende hodláme pokračovať!“
Ilustračné foto, žiarovka na stole Zobraziť galériu
Úrad celkovo svojimi regulačnými rozhodnutiami od 06.12.2023 znížil požiadavku na kompenzácie zo štátneho rozpočtu a zníženie niektorých druhov taríf v roku 2024 o sumu - 439 135 424 eur. Úspora sa týka zníženia nákladov na tarifu za prevádzkovanie systému - 144 576 690 eur, nákladov na tarifu za systémové služby - 83 857 480 eur, zníženia povoleného množstva strát elektriny - 87 200 000 eur a korekcie nákladov na nákup elektriny na straty - 123 701 254 eur.

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Zdôrazňujem, že v tomto prípade nejde len o úsporu pre štátny rozpočet, ale priamo aj pre peňaženky všetkých odberateľov. Zníženie tarify za prevádzkovanie systému, tarify za systémové služby, ale aj ceny za elektrinu na straty na úroveň roka 2022, teda menej ako to bolo vlani a navyše pod úroveň nariadení vlády SR, znamená priamu úsporu vo faktúrach všetkých odberateľov za elektrinu už v roku 2024.“

Viac info v tabuľke:
Tabuľka: Prehľad predpokladanej úspory nákladov s dopadom na Štátny rozpočet SR
Prehľad predpokladanej úspory nákladov s dopadom na Štátny rozpočet SR rok 2024
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) -144 576 690
Tarifa za systémové služby (TSS) -83 857 480
Mimoriadna regulácia - zníženie povoleného množstva strát elektriny v roku 2024 na úroveň očakávaného množstva strát elektriny pri distribúcii elektriny roka 2023 -87 200 000
Mimoriadna regulácia - Korekcia nákladov na nákup elektriny na straty roka 2022 = 0 EUR, nezohľadnené v tarifách za straty pri distribúcií elektriny v roku 2024 -123 701 254
Celkovo predpokladaná úspora v EUR -439 335 424

Úrad zároveň informuje, že od 06.12.2023 vydal iba v oblasti elektroenergetiky celkovo až 271 rozhodnutí.