ÚRSO oznamuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli dňa 28. 06. 2024 vyhlásené tieto právne predpisy:
legislatívny znak Zobraziť galériu

1. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 154/2024 Z.z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťov... - SLOV-LEX

Vyhláška nadobúda účinnosť 01. 07. 2024.

2. Zákon č. 143/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 143/2024 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX

Zákon nadobudol účinnosť 27. 06. 2024. Zmeny týkajúce sa pôsobnosti úradu nadobúdajú účinnosť 01. 08 2024.