ÚRSO sa dlhodobo snaží byť partnerom verejnosti i politikov počas dramatického rastu cien energií a náhlych zmien na energetickom trhu, a sám viacero opatrení inicioval. Ako aktuálnu situáciu vníma, a čo radí domácnostiam, sme sa opýtali jeho predsedu Andreja Jurisa.
hand-gfd4f8bfaf_1280 Zobraziť galériu

Aká je úloha ÚRSO vo vzťahu k domácnostiam ako odberateľom? Ako ich môže ochrániť resp. s akými problémami im môže pomôcť?
Cenová regulácia je predpokladom, aby koncoví odberatelia, ktorí jej podliehajú, medzi nimi všetky domácnosti, neboli vystavení cenám, ktoré nevychádzajú z oprávnených (výrobných) nákladov a regulátorom kontrolovaného zisku. Úlohou ÚRSO je teda ochrana odberateľov pred neprimeranými cenami a neprijateľnými podmienkami zo strany regulovaných dodávateľov elektriny, plynu a tepla. Domácnosti sú zvlášť zraniteľnou skupinou so zníženou schopnosťou brániť sa pred nekalými praktikami, preto je ochrana spotrebiteľov jednou z priorít nášho úradu. Poskytujeme domácnostiam pomoc pri orientácii v zložitých legislatívnych a zmluvných vzťahoch a riešime spotrebiteľské podnety týkajúce sa nekorektných postupov dodávateľov a iných regulovaných podnikov, kde mohlo dôjsť k porušeniu ich práv.

Čo sa vlastne na energetickom trhu udialo? Prečo sme videli taký nárast cien?
V súčasnosti sme svedkami a priamymi účastníkmi bezprecedentného vývoja v energetike v celej Európskej únií, s priamymi dopadmi aj na Slovensko. Došlo k stretu viacerých problematických, dlhodobých, aj krátkodobých, faktorov, ktoré spolu vytvorili súčasný mix vysokých a nestálych cien energií, najmä elektriny a plynu. Z dlhodobých faktorov je to najmä nedostatok budovania nových kapacít na výrobu elektriny. V rámci EÚ sa odstavovali uhoľné elektrárne, a napr. v Nemecku, aj jadrové elektrárne. Napriek rýchlemu rozvoju obnoviteľných zdrojov je ich stále nedostatok na plnohodnotné nahradenie týchto odstavených kapacít. Súčasne sa, najmä v našej časti Európy, prejavili riziká dlhodobej závislosti na zemnom plyne z jedného zdroja - Ruskej federácie. Kombinácia ďalších krátkodobých faktorov, najmä Ruská agresia na Ukrajine a otázne dodávky ruského plynu do EÚ, krátkodobé výpadky existujúcich výrobných kapacít z dôvodu sucha (vplyv na vodné elektrárne), slabšia veternosť (vplyv na veterné elektrárne v Severnom mori) a údržba zariadení (jadrové elektrárne vo Francúzsku) obnažila veľkú zraniteľnosť súčasného energetického systému v EÚ. Nedostatok zemného plynu z Ruska radikálne zdvihol jeho trhové ceny a nedostatok kapacít na výrobu elektriny zase zvýšil dôležitosť plynových elektrární v rámci celkového výrobného mixu, ktorých výrobné náklady sú však kvôli vysokým cenám plynu veľmi vysoké. Ak sa v čitateľ stratil, nie je to jeho chyba. Sektor energetiky je v rámci EÚ vysoko komplexný, previazaný a zraniteľný voči externým faktorom, najmä z dôvodu prílišnej odkázanosti na jeden zdroj dodávok energií. Tu niekde je podľa mňa aj odpoveď na otázku, ako sa z tejto súčasnej situácie dokážeme “vymotať”. Krátkodobo je to posilnenie ochrany odberateľov, najmä tých najzraniteľnejších, pred dramatickým nárastom cien energií. Zároveň máme všetci spoločnú úlohu optimalizovať svoju spotrebu energií tam, kde je to možné, aby sme znížili spotrebu najmä zemného plynu a iných dovážaných palív. V stredno a dlhodobom rámci je to podpora energetickej bezpečnosti a dekarbonizácia - rozvoj nových obnoviteľných a decentralizovaných zdrojov energie (fotovoltika, geotermálna energia, bioplyn, komunálny odpad,…), ktoré sú umiestnené blízko miesta spotreby a nevyžadujú dovoz palív. Rovnako je to aj podpora energetickej efektívnosti vo všetkých segmentoch spotreby. Slovensko má najmä v oblasti výroby a spotreby tepla veľký potenciál úspor v porovnaní s vyspelými krajinami. Prirodzene, je potrebné opatrenia detailizovať pre celé spektrum výroby, dodávky a spotreby energií v SR a lobovať za ne aj na EÚ úrovni.

Ako domácnosti pred nárastom cien chránia regulátori a vlády v iných krajinách?
Krízová situácia v energetike si vyžaduje krízové riešenia. Bežné regulačné nástroje boli nedostatočné. Na úrovni EÚ sa prijímali mimoriadne opatrenia na zníženie spotreby elektriny a plynu, zníženie dovozu energií z Ruskej federácie a zastropovanie cien elektriny a plynu pre odberateľov. Členské štáty kompenzujú zvýšené náklady na energie domácnostiam a podnikateľským subjektom, znížili spotrebné dane alebo DPH, zaviedli cenové stropy na elektrinu alebo plyn, prípadne zvýšili sociálne dávky pre sociálne zraniteľné skupiny. Ide predovšetkým o opatrenia vlád v danej členskej krajine, ktoré vyžadujú alokáciu finančných prostriedkov. Samotní regulátori zväčša implementujú opatrenia prijaté vládami v regulovanom sektore a prirodzene, v zvýšenej miere, kontrolujú oprávnenosť nákladov regulovaných subjektov. V niektorých krajinách regulátori zo zákona dostali aj špecifické úlohy, napríklad v Nemecku zohráva regulátor aktívnu rolu pri riadení zoštátnených energetických aktív sankcionovaných firiem z Ruskej federácie a zabezpečení bezpečnosti dodávok energií.

Aj naša vláda "zastropovala" ceny energií. A aké ďalšie opatrenia by sme mali urobiť?
Z môjho pohľadu by sme sa mali inšpirovať predovšetkým opatreniami v okolitých krajinách a vytvoriť pre obyvateľov a firmy porovnateľné a primerané podmienky. Ako kľúčové vnímam zastropovanie cien elektriny a plynu pre domácnosti, verejné inštitúcie a firmy, podobne ako v Nemecku alebo Čechách. Je však potrebné vytvoriť aj mechanizmy solidarity, aby zvýšené náklady na energiu zostali prijateľné vo vzťahu k príjmom odberateľov a zároveň cielili na zníženie dopytu po energiách, ak je to možné. V tejto situácii je dôležité zintenzívniť úsilie o podporu odberateľov napríklad predĺžením splatnosti faktúr za dodávky energií, úľavou od niektorých poplatkoch za energiu a doplnkové služby, zavedením moratórium na vypínanie odberateľov v núdzi počas vykurovacieho obdobia či pomoc odberateľom pri výbere najvhodnejších taríf a poplatkov.

Kľúčovým riešením je teda zníženie našej spotreby energie...
Áno, cielená podpora odberateľov pri znižovaní ich spotreby energie je dôležitá, napríklad odmeňovaním za zníženie spotreby elektriny. Zvýšená snaha dodávateľov poskytnúť odberateľom vhodné nástroje na znižovanie dopytu by mohla viesť k zavádzaniu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a úsporám. Informačné kampane a prispôsobené usmernenia by mohli podporiť úsporu energie všetkých skupín odberateľov. Regulované ceny za dodávku elektriny a plynu sú stanovené ako maximálne. Dodávatelia teda môžu ponúkať svojim odberateľom nižšie ceny a motivovať ich, aby energie využívali efektívne.

Úrad dlhodobo poskytuje domácnostiam odporúčania ako optimalizovať spotrebu energií na svojej webovej stránke:
Tipy na úsporu energie. Odporúčame tiež všetkým spotrebiteľom preskúmať možnosti ako znížiť svoju spotrebu elektriny a plynu vo vlastnej domácnosti. Teplejšie obdobie treba využiť na zabezpečenie čo najefektívnejšieho zdroja vykurovania, ktoré tvorí najväčšiu časť nákladov za energie každej domácnosti. Prirodzene, energetické potreby domácností sú veľmi rôznorodé, nie každý sa vyzná v ponukách dodávateľov a možných postupoch. Preto odporúčame poradiť sa so zástupcami spotrebiteľských združení, ktoré domácnostiam poskytujú konzultácie a podporu. Úrad dlhodobo spolupracuje so Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (www.sospotrebitelov.sk), Združením na ochranu práv spotrebiteľov - OMBUDSPOT (www.ombudspot.sk) a Združením slovenských spotrebiteľov (www.zss.sk).