Nové pravidlá trhu s elektrinou a plynom sú v poslednej fáze legislatívneho procesu, nasleduje publikácia v Zbierke zákonov SR. Úrad inicioval prípravu nových pravidiel trhu ešte na jar 2022 a príprava prebiehala vo viacerých pracovných skupinách. Rekordný počet obdržaných návrhov a podnetov od regulovaných subjektov, odbornej verejnosti, predstaviteľov štátnej správy a tripartity, dokázal úrad v krátkom čase vyhodnotiť a aktualizované znenie oboch vyhlášok predložil na prerokovanie Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy. V čase vydania tohto Spravodajcu boli oba predpisy už prerokované v pracovnej komisii a úrad pracuje na zapracovaní pripomienok a odporúčaní komisie.
pylon-g1d8e81fab_1280 Zobraziť galériu

Ako ste so zvoleným prístupom s odstupom času spokojný?

Proces prípravy legislatívnych návrhov dvojice nových vyhlášok – návrhu vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou a návrhu vyhlášky o pravidlách trhu s plynom je ukončený. Do týchto návrhov sme zahrnuli aj problematiku obsahových náležitostí prevádzkových poriadkov a ich obchodných podmienok. Som veľmi rád, že pracovné skupiny boli zložené nielen z „tradičných“ hráčov ako dodávatelia a prevádzkovatelia sústav, ale aj zástupcov tzv. „novej“ energetiky, najmä prevádzkovateľov batérií, zariadení na uskladnenie elektriny, obnoviteľných zdrojov, agregátorov či energetických komunít. Výsledkom tohto spoločného niekoľkomesačného úsilia je revolučná a doteraz najkomplexnejšia úprava pravidiel trhu s elektrinou, ktorá zavádza a detailizuje nové trhové mechanizmy, ako napr. agregáciu flexibility, pravidlá pre uskladňovanie elektriny, a nastavuje existujúce pravidlá vstupu nových hráčov na trh s elektrinou v nadväznosti na legislatívny balík EÚ Čistá energia pre všetkých Európanov.

Úrad v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky iba pre elektroenergetiku obdržal 700 pripomienok (pre plyn 203 pripomienok). Čo to v praxi znamená?

V prípade elektroenergetiky sme dostali až 77 zásadných pripomienok, čo znamená, že ich autormi sú ústredné orgány štátnej správy a členovia tripartity. Rozsah aj počet obdržaných pripomienok indikuje veľkú komplexitu tém aj protichodné stanoviská niektorých účastníkov trhu. Náš úrad všetky pripomienky vyhodnotil s cieľom pripraviť kvalitné pravidlá pre nových hráčov na trhu s elektrinou, a podporiť efektívnu konkurenciu v prospech odberateľov. Aktuálne zapracuvávame odporúčania a pripomienky  Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy k obom návrhom vyhlášok a následne budú obe vyhlášky budú zverejnené v Zbierke zákonov SR. Po zverejnení v Zbierke zákonov SR a nadobudnutí platnosti nahradia nové vyhlášky súčasnú spoločnú vyhlášku o pravidlách trhu s elektrinou a plynom č. 24/2013 Z.z. Účastníci trhu sú naďalej povinní riadiť sa ustanoveniami platnej legislatívy EÚ a SR, súvisiacich predpisov a rozhodnutiami úradu.

Aké zmeny čakajú spotrebiteľov?

Spotrebiteľov sa bude týkať najmä rozšírenie množstva informácií na faktúre a v zmluve, procesy upravujúce  dodávku poslednej inštancie a zmeny dodávateľa. Taktiež budú oddelené pravidlá trhu týkajúce sa elektriny a plynu do samostatných vyhlášok. Úrad bude spotrebiteľov postupne podrobnejšie informovať o zmenách, ktoré sa ich týkajú na svojej webovej stránke i prostredníctvom tohto newslettra.

Môžete prezradiť, čím  aktuálne sa úrad zaoberá v súvislosti so spotrebiteľmi?

V súčasnosti evidujeme množstvo podnetov týkajúcich sa napr. zmlúv o uhlíkovej stopke a obdobných doplnkových produktov dodávateľov. Podnety smerujú najmä na spôsob a formu uzatvárania zmlúv. Preto sa v tomto období venujeme hlavne tejto problematike v snahe pomôcť odberateľom lepšie sa zorientovať a chrániť svoje záujmy pri doplnkových obchodných produktoch dodávateľov. Viac informácií nájdete aj tu: ÚRSO upozorňuje spotrebiteľov - dávajte si pozor na telefonicky uzatvárané zmluvy | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)