Úrad upozorňuje, že ak má nájomný byt zriadené vlastné odberné miesto a prenajímateľ umožní nájomcom individuálne nakupovať elektrinu alebo plyn od dodávateľov, daná domácnosť – nájomca má právo na regulovanú cenu elektriny alebo plynu.
K aktuálnej téme: ÚRSO odporúča samosprávam preskúmať možnosti prístupu ich nájomcov - domácností k regulovaným cenám za dodávku elektriny a plynu aj v rámci súčasne platnej legislatívy Zobraziť galériu
ÚRSO citlivo vníma výzvy predstaviteľov ZMOS na riešenie situácie domácností v mestských a obecných nájomných bytoch, ktoré nemajú regulované ceny hoci tu často žijú sociálne alebo inak znevýhodnení ľudia, takže ich vysoké ceny energií zasiahnu ešte výraznejšie.

Úrad v tejto súvislosti zdôrazňuje, že už dnes má v zmysle platnej legislatívy SR každý odberateľ v kategórii domácnosť s platnou zmluvou na dodávku elektriny alebo plynu nárok na regulovanú cenu elektriny a plynu!

Pre vysvetlenie - domácnosti, ktoré žijú v príbytkoch vo svojom vlastníctve majú zväčša odberné miesto registrované na člena domácnosti alebo inú blízku osobu a uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo plynu vo vlastnom mene.

V prípade domácností žijúcich v nájomných bytoch sa však prístup k regulovanej cene odvíja podľa toho kto má uzatvorenú zmluvu na dodávku elektriny a plynu na danom odbernom mieste.

Ak je zmluvnou stranou obec, podnikateľský subjekt alebo inštitúcia, ktorá je vlastníkom bytov a zároveň nespadá do zákonom definovanej množiny regulovaných odberateľov, nemá nárok na regulovanú cenu. V takom prípade zväčša dochádza k rozpočítavaniu nákladov na energie zo strany prenajímateľa medzi nájomcov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Ak však prenajímateľ umožní nájomcom – domácnostiam uzatvoriť na danom odbernom mieste zmluvu na dodávku elektriny alebo plynu samostatne, vo svojom mene, majú nárok na regulovanú cenu elektriny a plynu aj nájomcovia. Jednoducho povedané, ak má nájomný byt zriadené vlastné odberné miesto a prenajímateľ umožní nájomcom individuálne nakupovať elektrinu alebo plyn od dodávateľov, daná domácnosť – nájomca má právo na regulovanú cenu elektriny alebo plynu.“

Úrad preto odporúča samosprávam preskúmať možnosti zmluvného nastavenia v nájomných bytoch tak, aby bol umožnený prístup domácností – nájomcov k regulovaným cenám za dodávku elektriny a plynu aj v rámci súčasne platnej legislatívy. ÚRSO je zároveň pripravený pomôcť zástupcom samospráv pri riešení tejto situácie.

Prípadná úprava v súčasnosti platnej primárnej energetickej legislatívy SR, po ktorej volajú predstavitelia ZMOS, nie je v kompetencii ÚRSO, ale MH SR ako legislatívne príslušného rezortu.

Zároveň úrad upozorňuje, že bez ďalších opatrení štátu, regulované ceny energií môžu budúci rok vzrásť na viac ako dvojnásobok vplyvom prevládajúcich trhových cien energií.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Adresná podpora sociálne zraniteľných skupín odberateľov energií, vrátane nájomcov v mestských a obecných sociálnych bytoch, tak bude dôležitá na zmiernenie negatívnych dopadov aj na uvedené skupiny i v prípade ich prístupu k regulovaným cenám energií.“