Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Vám oznamuje, že podľa § 29 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začal konzultácie k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „SEPS, a. s.“) s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prenosovej sústavy, a zverejňuje ho na verejnú konzultáciu:

Otvorenie konzultácie: 24. júna 2021

Ukončenie konzultácie: 24. júla 2021

Pripomienky je možné zaslať do termínu ukončenia konzultácie na adresu:
  • elektronicky:  martin.voda@urso.gov.sk
  • písomne: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3