Úrad eviduje v tomto období významný počet podnetov odberateľov, týkajúci sa fakturovania elektriny či plynu v režime dodávky poslednej inštancie (ďalej aj „DPI“). Podania sa týkajú najmä niekoľkonásobne vyššej sumy za energie v DPI, ako boli odberatelia v rámci bežnej dodávky za rovnako odobraté množstvo doteraz zvyknutí. Ide primárne o fakturáciu odberateľov, ktorí neuzavreli novú zmluvu s ich dodávateľom poslednej inštancie, ale s iným dodávateľom.
Fakturácia úhrad za energie v dodávke poslednej inštancie Zobraziť galériu
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len „pravidlá trhu“) sú v tomto smere jednoznačné. Dodávateľ účtuje za obdobie odoberania elektriny či plynu v rámci DPI iné maximálne ceny ako sú bežné cenníkové ceny, nakoľko výpočet ceny za dodávku poslednej inštancie vychádza z aktuálnej trhovej ceny elektriny či plynu v čase, kedy DPI vznikla, a nie z cenového indexu, od ktorého sa odvíjajú maximálne ceny štandardnej dodávky. Tieto trhové ceny elektriny a plynu boli v inkriminovanom období niekoľkonásobne vyššie, ako možno vidieť aj v tabuľke vývoja ceny elektriny a plynu na burze, ktorú ÚRSO pravidelne zverejňuje tu: Burzové ceny elektriny a plynu | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk).

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný postupovať v súlade s platným cenovým rozhodnutím a účtovať odberateľom ceny maximálne do výšky ceny za dodávku poslednej inštancie. Ak sa odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti rozhodne ostať a zmluvne sa zaviazať na bežnú dodávku u svojho dodávateľa poslednej inštancie, vtedy je dodávateľ povinný odberateľovi po skončení DPI vrátiť rozdiel ceny medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou bežného produktu, platnou po skončení dodávky poslednej inštancie. Túto povinnosť definujú ustanovenia pravidiel trhu. V prípade ak odberateľ prejde počas dodávky poslednej inštancie k inému dodávateľovi, dodávateľ poslednej inštancie nie je povinný mu tento rozdiel vrátiť.

Úrad na základe vyššie uvedeného odporúča dotknutým odberateľom skontrolovať si, či účtované ceny DPI sú v súlade s maximálnymi cenami DPI, ktoré dodávatelia DPI zverejňujú na svojich webových sídlach. Úrad v priebehu jesene 2021 opakovane odporúčal odberateľom v režime DPI, aby sa pri výbere dodávateľa, s ktorým chcú uzavrieť zmluvu, dôsledne oboznámili s podmienkami zmluvného vzťahu, najmä v súvislosti s cenou za dodávku plynu alebo elektriny a obdobím trvania zmluvného vzťahu. Úrad tiež upozorňuje, že odberatelia majú zo zákona právo na uzavretie riadnej bežnej zmluvy bez akýchkoľvek doplnkových služieb resp. produktov (tzn. služieb nad rámec bežnej dodávky) a bez viazanosti, ak o iný produkt zo strany dodávateľa nemajú záujem. Úrad taktiež v tejto súvislosti upozorňuje odberateľov, že majú zákonné právo bezodplatne a bez sankcie odstúpiť od zmluvy o dodávke elektriny či plynu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia, ak po zvážení všetkých pre a proti usúdia, že je to pre nich výhodnejšie.

Ak vo vašom prípade vidíte nezrovnalosti alebo rozpor konania dodávateľa v súvislosti s týmto článkom, môžete sa obrátiť na spotrebitel@urso.gov.sk.