Podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) § 14 ods. 8, ak je regulovaným subjektom obec, ktorá vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie podľa osobitného predpisu (§ 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.) a je držiteľom potvrdenia o registrácii podľa § 23, je povinná Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) písomne oznámiť cenu.

Výpočet ceny:

  • spôsobom a v rozsahu podľa § 40 ods. 1 - § 11 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
 
Lehoty:
  • prvýkrát -  podľa § 14 odseku 7 zákona o regulácii - do 15 dní od doručenia potvrdenia o registrácii,
  • pri zmene ceny počas regulačného obdobia - najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny,
  • na prvý rok regulačného obdobia - podľa § 14 odseku 5 písm. c) alebo e) zákona o regulácii.


Úrad na základe oznámenia obce o cene vydá regulovanému subjektu - obci potvrdenie o cene.