Zlá správa je, že ÚRSO vo svojej aktuálnej analýze potvrdzuje svoje odhady z apríla 2022, podľa ktorých hrozí slovenským domácnostiam v roku 2023 skutočne dramatické zvýšenie regulovaných cien energií.
Dobrá správa je, že štát pripravuje viacero zásadných opatrení na minimalizáciu dopadov na odberateľov, ktoré, ak sa dotiahnu do praxe, slovenským domácnostiam významne pomôžu.
ÚRSO ich uvádza v najnovšej v analýze.
entrepreneur-ge6a740cfa_1280 Zobraziť galériu
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Je dôležité, aby sa pripravované opatrenia štátu, vrátane tých ktoré navrhuje ÚRSO v analýze, dotiahli do praxe, potom sa ľudia na Slovensku nemusia zdražovania energií na budúci rok obávať. Ako najkľúčovejšie opatrenie sa pritom javí adresné využitie zlacnenej elektriny z Memoranda so Slovenskými elektrárňami, ktoré môže slovenským domácnostiam pomôcť aj pri ušetrení nákladov na vykurovanie príbytkov, ak sa preorientujú pri vykurovaní z drahšieho plynu na lacnejšiu elektrinu z Memoranda.“


Čo hovorí analýza

Úrad vo svojej aktuálnej analýze potvrdzuje svoje odhady z apríla 2022 a upozorňuje, pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny energií v roku 2023 vzrásť o viac ako dvojnásobok oproti súčasnosti.
Trhové ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií.
Zlacnená elektrina z Memoranda so SE môže zásadne minimalizovať tieto dopady na cieľové skupiny odberateľov v prípade elektriny.
V prípade plynu je možným riešením integrácia tém bezpečnosti a cenovej primeranosti dodávok plynu, napr. formou agregovaných dodávok plynu pre zraniteľné skupiny odberateľov za nákladové ceny.
Riziká v oblasti plynu majú zároveň priamy vplyv aj na ceny tepla vzhľadom na dominanciu zemného plynu ako paliva pri výrobe tepla v SR.


Elektrina

Priemerná trhová cena elektriny s dodávkou v roku 2023 za obdobie marec - jún 2022 je 228,45 Eur/MWh, čo je 3,7 násobok oproti trhovej cene elektriny vstupujúcej do regulovaných cien v roku 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín táto úroveň zásadne ovplyvní regulovanú cenu elektriny na budúci rok.

Ilustrácia vývoja trhových cien elektriny s dodávkou v roku 2023 tu v grafe:

vyvoj trhovej ceny EE

Úrad upozorňuje, že trhové ceny elektriny ovplyvňujú predovšetkým náklady na nákup elektriny na dodávku, straty v sústavách, a prevádzku systému. Bez vplyvu Memoranda so SE by regulované ceny pre domácnosti na budúci rok mohli vzrásť v priemere o vyše 130 % pri súčasných úrovniach trhových cien. Dopady na ďalšie cenové položky ako aj rozsah vplyvov Memoranda s SE nie sú v súčasnosti známe. Skutočné dopady budú známe po implementácií Memoranda so SE a po ukončení relevantných cenových konaní v závere t.r.


Zemný plyn

Priemerná trhová cena plynu s dodávkou v roku 2023 za obdobie január - jún 2022 je 88,65 Eur/MWh, čo je 3,7 násobok oproti trhovej cene plynu vstupujúcej do regulovaných cien v roku 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín táto úroveň zásadne ovplyvní regulovanú cenu plynu na budúci rok. Obdobne ovplyvní aj regulovanú cenu tepla vzhľadom na dominanciu plynu ako paliva pri výrobe tepla v SR. Riziká okolo bezpečnosti dodávok plynu z Ruska budú mať dominantný vplyv na cenu plynu v nadchádzajúcich mesiacoch a zimnej sezóne 2022/2023.

Ilustrácia vývoja trhových cien plynu s dodávkou v roku 2023 je v nasledujúcom grafe:

Vyvoj trhovej ceny plynu

Úrad upozorňuje, že trhové ceny plynu ovplyvňujú predovšetkým náklady na nákup elektriny na dodávku a na straty v plynárenských sieťach. Vplyvom nárastu trhových cien by regulované ceny pre domácnosti na budúci rok mohli vzrásť v priemere o viac ako 170 % pri súčasných úrovniach trhových cien. Skutočné dopady budú známe po ukončení relevantných cenových konaní v závere t.r.


Teplo z CZT

(zamerané na teplo vyrobené zo zemného plynu, ktoré má vyše 50 % podiel v palivovej základni v CZT sústavách)

Trhové ceny energií ovplyvňujú predovšetkým náklady na palivo (dominantný je zemný plyn), emisné povolenky a elektrinu potrebnú na výrobu a distribúciou tepla v CZT sústavách. Vplyvom nárastu trhových cien by regulované ceny tepla vyrobeného z plynu v sústavách CZT na budúci rok mohli vzrásť v priemere o cca 140 % pri súčasných úrovniach trhových cien energií. Dopady budú výrazne diferencované po lokalitách CZT, najmä v nadväznosti na aktuálnu a budúcu nákupnú cenu paliva a vývoja dodávok tepla v danej lokalite. Skutočné dopady budú známe po ukončení relevantných cenových konaní v závere t.r.


Analýza ÚRSO: Navrhované a pripravované možnosti minimalizácie dopadov na odberateľov

Najkľúčovejším opatrením je finalizácia implementácie využitia zlacnenej elektriny z Memoranda so SE pre cieľové skupiny odberateľov. Vysoká komplexita tohoto opatrenia si prirodzene vyžaduje dostatočný čas na prípravu a implementáciu. Vzhľadom na blížiace sa tzv. referenčné obdobie na nákup elektriny pre regulovaných odberateľov je z pohľadu úradu dôležité, aby spôsob implementácie nevytváral riziká pri nákupoch elektriny dodávateľmi pre ich odberateľov a zachoval konkurenčné prostredie v dodávke elektriny. To umožní efektívny spôsob sprístupnenia benefitov z Memoranda pre odberateľov elektriny.

Komplementárnym opatrením je adresná podpora pre tie skupiny zraniteľných odberateľov, ktoré nebudú mať prístup k zlacneným dodávkam elektriny, v súlade so štátnou sociálnou politikou. To sa môže týkať regulovaných aj neregulovaných odberateľov energií (domácnosti, verejné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, kritická infraštruktúra, ...). Riešením by mohla byť agregácia elektriny z Memoranda so SE a povinného výkupu elektriny z OZE a KVET pre účely dodávky elektriny pre cieľové skupiny odberateľov za nákladovú cenu. Súčasťou by bol aj štandardizovaný systém garancií a finančných záruk pre dodávateľov s cieľom podporiť konkurenčné prostredie, a to najmä vo verejných obstarávaniach energií organizovanými verejnými inštitúciami.

Obdobný systém agregácie by bol vhodný aj v dodávke plynu pre cieľové zraniteľné skupiny odberateľov, napr. pre bytové kotolne, výroba tepla v CZT pre domácnosti, ..., avšak vzhľadom na globálne riziká okolo dodávok plynu do EÚ sú témy bezpečnosti dodávok plynu v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne prirodzene dominantné.

Vzhľadom na prevládajúci extrémny vývoj na trhoch s energiami je nepravdepodobné, že akékoľvek opatrenie štátu dokáže plne eliminovať vplyv trhových cien energií na odberateľov. Opatrenia môžu znížiť dopady, pričom rozsah ich vplyvu bude záležať na dostupnosti zdrojov a detailoch implementácie. Preto sú dôležité opatrenia aj samotných odberateľov zamerané na optimalizáciu ich nákladov na energie. Úrad odporúča odberateľom využiť, v rámci ich možností, zostávajúce obdobie do vykurovacej sezóny 2022/2023 na implementáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti, preskúmanie súčasných parametrov odberu energií a prijatie opatrení na lepšiu kontrolu a optimalizáciu spotreby energií.

Celú analýzu ÚRSO „Odhad vývoja regulovaných cien energií na rok 2023“ nájdete tu: (PDF, 414,35kB)