Top tlačové správy

Úrad pokračuje vo vyhodnocovaní obdržaných podnetov z verejnej diskusie o možných riešeniach krízovej situácie na neregulovaných trhoch s elektrinou a plynom v SR a na ich základe priebežne vydáva aj svoje odporúčania a stanoviská:
„ÚRSO ombudsman“ je virtuálna platforma, ktorá umožní rýchlu a účinnú pomoc spotrebiteľovi a to tým, že prepojí znalosti odborníkov z úradu s „know-how“ združení na ochranu práv spotrebiteľov, ktoré na Slovensku pôsobia. „ÚRSO ombudsmana“ nájdete na webovom sídle úradu v sekcii spotrebiteľ a rýchle odkazy link: https://www.urso.gov.sk/urso-ombudsman-kto-je-to-co-robi-a-ako-pomaha/
Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností uprednostňovali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Tlačové správy

Úrad upozorňuje regulované subjekty v oblasti vodného hospodárstva, že podľa § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, majú do 31. 05. 2022 povinnosť predložiť úradu skutočné údaje za rok 2021 za každú regulovanú činnosť osobitne.
Predseda úradu Andrej Juris dňa 27.04.2022 diskutoval na ďalšom zo stretnutí členov platformy ENERGOKLUB® a pozvaných hostí, tentokrát na tému: "Ako odvrátiť kolaps na trhu s energiami?"
Úrad vydal predbežné opatrenie, ktoré má za cieľ zabrániť prevodom elektriny nakoľko existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o. si nesplní svoje povinnosti alebo ich plnenie zmarí. Úrad takto využíva svoje nové kompetencie a týmto bezprecedentným spôsobom aktívne rieši aktuálne problémy odberateľov elektriny spoločnosti A. En. Slovensko s. r. o, ktorá dňa 03.05.2022 stratí spôsobilosť dodávať im elektrinu.
Úrad v poslednom čase zaznamenáva veľké množstvo žiadostí o informácie ohľadom aktuálne prijatého zákona, ktorý okrem iného rozširuje okruh subjektov spadajúcich pod cenovú reguláciu "zraniteľných odberateľov". (zákon č. 85/2022 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z.)