Top tlačové správy

Na návrh predsedu úradu Jozefa Holjenčíka dňa 21.02.2024 vymenovala Vláda SR do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu Lindu Vaškovičovú. Funkcie sa ujme 01.03.2024. V súlade s kompetenčným zákonom má s účinnosťou od 01.02.2024 postavenie ostatného ústredného orgánu štátnej správy aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Uvedená zmena postavenia úradu v štruktúre orgánov štátnej správy indikuje potrebu konštituovať pozíciu generálneho tajomníka služobného úradu. Linda Vaškovičová už na úrade pôsobila v rokoch 2014 až 2020.
Úrad sa v rámci projektu Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví, teda v rámci našich snáh o efektívnejšie spracovanie žiadostí, zníženie chybovosti a elektronického získavania údajov do databázy úradu, rozhodol pre postupný prechod na elektronickú formu podávania (s plánovaným spustením v marci 2024). V tejto súvislosti vás upozorňujeme na dôležitú zmenu v procese podávania žiadostí a využívania tlačív.
Úrad pokračuje v príprave rozsiahlych zmien vyhlášok v oblasti cenovej regulácie v elektroenergetike a plynárenstve. K pripravovaným zmenám obdržal celkovo 190 podnetov od 27 subjektov, ktoré teraz vyhodnocuje. Zámerom úradu je zlúčiť dnes platné viaceré vyhlášky v oblasti elektroenergetiky a dnes platné viaceré vyhlášky v oblasti plynárenstva do iba dvoch „veľkých vyhlášok“ – elektroenergetika a plynárenstvo -, podľa ktorých by sa vykonávala cenová regulácia pre všetky regulované činnosti v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva v SR.
Úrad pripravuje nové vyhlášky, ktoré ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Úrad zároveň v tejto súvislosti dáva verejnosti možnosť, v termíne od 05.02.2024 do 16.02.2024, zasielať na úrad svoje podnety a návrhy.

Tlačové správy

Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 29.02.2024 vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023. V prípade, že regulovaný subjekt v roku 2023 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách, ale úradu do 29.02.2024 zašle oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával. Viac informácii nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/
Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 30. 05. 2024 povinné hlásenie výrobcov elektriny za kalendárny rok 2023 a zároveň upozorňuje na zmenu štruktúry formulárov pre splnenie danej povinnosti. Úpravy formulárov boli zavedené s cieľom zlepšiť zhromažďovanie relevantných informácií a zjednodušiť proces pre všetky zúčastnené strany. Úrad zdôrazňuje význam dodržiavania tejto povinnosti, ktorá prispieva k transparentnosti a bezproblémovému fungovaniu energetického sektora.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík: „Okamžite od môjho nástupu do funkcie 06.12.2023 začal úrad dôsledne plniť svoju elementárnu úlohu – cenovou reguláciou zabezpečiť, aby slovenské domácnosti platili za energie čo možno najmenej. Začali sme pritom dôsledne využívať všetky regulačné nástroje, ktoré máme k dispozícii, vrátane cenových konaní a mimoriadnej regulácie a výsledkom je, že už v tomto roku ľudia za energie zaplatia menej ako v roku 2023. Navyše, z balíka peňazí, na ktorý si na základe nariadenia vlády SR mohli v roku 2024 robiť distribučné spoločnosti nárok, sme našim konaním ušetrili štátnemu rozpočtu stovky miliónov eur. Zdôrazňujem, že v tomto trende hodláme pokračovať!“
Úrad oznamuje, že v oblasti elektroenergetiky ukončil všetky cenové konania na rok 2024, pričom z nich pozitívny vplyv bude mať najmä úradom určená hodnota tarify za prevádzkovanie systému a tiež výška tarify za systémové služby, ktorá je nižšia ako bola jej hodnota určená nariadením vlády SR. Podobne bude nižšia aj cena elektriny na straty. Cenové konania boli ukončené aj v plynárenstve, pričom ceny plynu zostávajú rovnaké ako v roku 2023. Cena tepla určená úradom k 01.01.2024 klesla v priemere oproti cene určenej k 31.12.2023 pre domácnosti o cca 14 % a pre ostatných odberateľov o cca 16 %. Úrad pritom zdôrazňuje, že ide o priemer cien tepla v rámci celej Slovenskej republiky. Od 01.01.2024 sa zároveň zmenili (zvýšili) ceny v štyroch vodárenských spoločnostiach (v SR pôsobí celkovo 14 veľkých VS), jedna VS menila iba cenu odpadovej vody a tri VS menili cenu pitnej aj odpadovej vody:
Úrad oznamuje účastníkom trhu, že sa s okamžitou platnosťou rozhodol ukončiť projekt Regulačný sandbox.