Top tlačové správy

Úrad v záujme okamžitého posilnenia ochrany zraniteľných odberateľov na Slovensku dôrazne vyzýva regulované subjekty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri informovaní svojich zákazníkov o súčasnej kríze, o ich spotrebe energií a možnostiach šetrenia, o dostupných podporných mechanizmoch a aby navrhovali vhodné riešenia v konkrétnych prípadoch. Úrad tiež odporúča dodávateľom energií prehodnotiť a použiť solidárne opatrenia napríklad pri preddavkových platbách, odkladoch vyúčtovania pomocou platobných kalendárov, týkajúcich sa najmä odberateľov, ktorí boli neúmerne postihnutí vysokými cenami energie, a najmä tých, ktorí sú prvýkrát zadlžení svojmu dodávateľovi a tiež napríklad, aby dodávatelia odpúšťali sankcie pri nedodržaní spotrebovaného zmluvného množstva plynu.
Úrad pripomína, že výrobcovia elektriny majú každoročne povinnosť v zmysle § 27 ods. 2 písm. r) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslať úradu povinné hlásenie výrobcov elektriny. V tomto roku úrad zverejnil aktualizované tlačivo, ktoré bolo doplnené o položku SK NACE kód (klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky). Nové tlačivo sa nachádza na podstránke v odkaze Tlačivá a formuláre/Elektroenergetika/Povinné hlásenia výrobcov elektriny alebo v odkaze Upozornenia na termíny/Upozornenie - https://www.urso.gov.sk/povinne-hlasenie-vyrobcov-elektriny/
Výstupy z povinného hlásenia výrobcov elektriny, úrad používa na analytickú činnosť, ako je napríklad výpočet koncovej spotreby elektriny.
Súčasné usporiadanie trhu s elektrinou (Electricity Market Design) v normálnych trhových podmienkach funguje ako dobre integrovaný komplexný rámec. V kontexte energetickej krízy sa ukázalo, že určité úpravy sú nevyhnutné. Napriek rastúcemu podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe spotrebitelia čelia neudržateľne vysokým účtom za elektrinu, ktoré do určitej miery priamo súvisia s cenou fosílnych palív, najmä plynu. Ukázalo sa, že súčasné nástroje na ochranu veľkých priemyselných spotrebiteľov, malých a stredných podnikov a domácností pred vysokými cenami a nadmernou nestálosťou majú svoje limity.
Vláda SR dňa 25.01.2023 na svojom rokovaní schválila návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý vypracoval ÚRSO. Predseda úradu Andrej Juris: “Chcem sa poďakovať všetkým expertom, ktorí sa na príprave tohto dôležitého dokumentu podieľali. Schválený návrh koncepcie je súborom odporúčaní, ktoré by mali v strednodobom horizonte významne zvýšiť mieru dlhodobej udržateľnej dostupnosti energií a pitnej vody pre sociálne zraniteľné domácnosti v Slovenskej republike. Vítam, že do nadrezortnej pracovnej skupiny, ktorá bude materiál ďalej detailizovať a navrhovať konkrétne legislatívne opatrenia, sa prihlásili ďalšie rezorty oproti tomu, ako bolo pôvodne navrhované.”

Tlačové správy

ÚRSO sa rozhodol aktualizovať usmernenie s cieľom zohľadniť zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022. Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať v zmysle platného znenia nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z.z. a zároveň neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.
Úrad do konca roku 2022 vydal 248 rozhodnutí o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v systémoch CZT na rok 2023, ktoré pokrývajú približne 73 % podielu dodávok tepla v systémoch CZT v SR. Vplyvom nárastu trhových cien elektriny a palív potrebných na výrobu tepla dochádza k celkovému zvýšeniu maximálnych regulovaných cien tepla pre všetkých odberateľov tepla v CZT systémoch v priemere o 112 %, s výraznými cenovými rozdielmi medzi lokalitami CZT v závislosti od použitých palív, veľkosti odberov tepla a pod. Avšak v prípade odberateľov tepla v bytových objektoch, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku tepla v roku 2023 zvýšia maximálne o 20 Eur na MWh, vrátane DPH, voči cenám naposledy schváleným alebo určeným úradom pre rok 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.
Úrad rozhodol o cenách za distribúciu plynu ako aj o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2023. Vplyvom nárastu trhových cien plynu dochádza k celkovému zvýšeniu regulovaných poplatkov za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov, vrátane domácností, v priemere o cca 200 %. Avšak v prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku plynu v roku 2023 zvýšia priemerne o necelých 16 %. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.
Úrad rozhodol o cenách za sieťové poplatky (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému, a tarifa za systémové služby) ako aj o cenách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023. Vplyvom nárastu trhových cien elektriny dochádza k celkovému zvýšeniu sieťových poplatkov v rozmedzí od 42 % pre odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí až po 64 % pre odberateľov elektriny pripojených na nízkom napätí. V prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši cca o 5 % a sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.