Top tlačové správy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ubezpečuje verejnosť, že o koncových cenách elektriny, plynu, tepla a vody na rok 2022, vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, rozhodne úrad v riadnych cenových konaniach v zmysle platnej legislatívy SR. Jednotlivé cenové konania budú prebiehať na úrade v najbližších týždňoch a mesiacoch. O ich výsledku bude úrad informovať verejnosť po ich finálnom ukončení do konca tohto roka.
Výrazné zdraženie ceny elektriny na svetových burzách nedokážeme ovplyvniť, podobne ako situáciu s COVID-19, keď veľa z nás pracovalo, či sa v tejto dobe zdržiavalo doma dlhšie ako je obvyklé, čo sa určite odrazilo aj na spotrebe energie.

Existuje však veľa spôsobov ako zvýšiť energetickú efektívnosť a komfort vášho bývania.
Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Tlačové správy

Úrad na stretnutí vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby bývalým zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny elektriny v zmysle inštitútu dodávky poslednej inštancie, ale aby im poskytli elektrinu za regulované ceny.

Úrad zvažuje vytvorenie fondu na ochranu odberateľov energií, ktorý by chránil odberateľov pred dramatickým zvyšovaním cien energií v prípade náhleho ukončenia činnosti ich dodávateľa.
ÚRSO v súvislosti s uzatváraním kontraktov na nákup zemného plynu na výrobu tepla na rok 2022, prípadne viacročných kontraktov, dáva dodávateľom tepla do pozornosti ustanovenie § 4 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorý znie:

„(6) Ekonomicky oprávneným nákladom je náklad na palivo so zmluvne dohodnutou cenou vo výške podľa odseku 4 pre rok t počas celého trvania platnosti zmluvnej ceny.“