Top tlačové správy

Úrad vykonal v dňoch 10.-24.03.2023 prieskum zverejnených cenníkov za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosti u najväčších dodávateľov v SR (ZSE, SSE, VSE, SPP), ktorí spolu predstavujú približne 80 % - ný podiel pri dodávke elektriny a plynu koncovým odberateľom (regulovaných aj neregulovaných odberateľov). Úrad tiež preskúmal zverejnené cenníky vybranej vzorky menších dodávateľov elektriny a plynu. Úrad o závažných zisteniach informoval členov Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR.
Návrhy nových vyhlášok o pravidlách trhu s elektrinou a o pravidlách trhu s plynom sú v poslednej fáze legislatívneho procesu, po ktorej bude nasledovať publikácia v Zbierke zákonov SR. Rekordný počet obdržaných návrhov a podnetov od regulovaných subjektov, odbornej verejnosti, predstaviteľov štátnej správy a tripartity, úrad dokázal vyhodnotiť v krátkom čase a pripravil výsledný dokument. Aktuálne očakávame prerokovanie oboch návrhov vyhlášok Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy. Berúc do úvahy rozsah a komplexnosť návrhov, úrad počíta s možnosťou, že rozhodnutie komisie sa udeje v priebehu apríla 2023.
Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv (15.03.2023) ÚRSO vydáva svoj pilotný newsletter - Spravodaj ÚRSO Ombudsmana. Ide o ďalšiu z iniciatív úradu v snahe byť bližšie k spotrebiteľom, poskytovať im informácie o vývoji na energetickom trhu, ako aj rady a odporúčania z prvej ruky.

Tlačové správy

Predseda ÚRSO Andrej Juris dňa 16.03.2023 na zasadnutí Energetickej komisie NR SR predstavil návrhy odborných a systémových opatrení, ako už teraz pracovať na zabránení hroziaceho zdražovania energií v roku 2024.
ÚRSO ukončil verejnú konzultáciu v súvislosti s plánom novelizovať spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, viď link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/79
Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 15.03.2023 zúčastnil v Senci odbornej diskusie na X. kongrese Lepšia správa 2023. Podujatie organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov a témou diskusie boli najmä aktuálne otázky o možnostiach regulácie a cenách energií v SR.
Úrad v súlade s § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov oznamuje, že opakovane pokračuje vo výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Lehota na predkladanie žiadostí je od 15. 03. 2023 do 15. 04. 2023 (vrátane).