Top tlačové správy

V súvislosti s poklesom trhových cien energií úrad inicioval z vlastného podnetu viacero cenových konaní v teplárenských podnikoch, ktoré nakupujú zemný plyn prevažne za krátkodobé ceny. K 31.05.2023 úrad vydal pre 10 cenových lokalít v Slovenskej republike rozhodnutia o zmene regulovaných cien tepla. Priemerné zníženie maximálnej regulovanej ceny tepla z týchto vydaných cenových rozhodnutí je - 44 %, čo znamená priemernú úsporu pre dotknuté slovenské domácnosti približne - 75 eur za mesiac bez DPH.
Úrad po úspešnom nultom ročníku Regulačného sandboxu otvára nový ročník projektu a ponúka možnosť priebežne sa prihlasovať pre všetkých záujemcov. Cieľom Regulačného sandboxu je podpora inovácií v sieťových odvetviach v SR (elektroenergetika, plynárenstvo, teplárenstvo, vodohospodárstvo) s cieľom priniesť prínosy z nových riešení pre odberateľov.
Úrad vykonal v dňoch 01.-10.5.2023 prieskum zverejnených cien za dodávku elektriny a plynu nepodliehajúcu regulácií cien zo strany úradu, teda neregulovanej dodávky pre koncových odberateľov v SR (napríklad podnikatelia, verejná správa atď.). Zároveň úrad preskúmal a porovnal verejne dostupné ceny a cenníky za neregulovanú dodávku elektriny a plynu na Slovensku a v okolitých krajinách, t.j. Česká republika, Rakúsko a Nemecko. Výsledky prieskumu indikujú nedostatočnú konkurenciu na trhu neregulovanej dodávky s negatívnymi dopadmi na koncových odberateľov elektriny a plynu, čo zároveň vytvára aj riziká pri štátnych kompenzačných schémach na zvýšené náklady na energie.
Dňa 15.05.2023 sa za účasti predsedu úradu Andreja Jurisa uskutočnilo na pôde ÚRSO pracovné stretnutie v rámci Study visit predstaviteľov regulačnej autority PERC (Palestínska regulačná rada pre elektrickú energiu) v Slovenskej republike, ktorá sa konala v dňoch 15.5. - 20.5.2023. Na stretnutí mal k palestínskym hosťom príhovor Andrej Juris, za PERC sa zase prihovoril a vzájomnú výbornú spoluprácu ocenil Ismail Alexander Atef Alawneh. ÚRSO tak v pozícii vedúceho partnera, spoločne s partnerskými inštitúciami z Talianska a Grécka, pokračuje v napĺňaní zámerov twinningového projektu EÚ, zameraného na poskytovanie odbornej pomoci a budovanie kapacít na energetiku zameraných orgánov štátnej správy Palestíny.
Vážení čitatelia, milí odberatelia energií,
v druhom vydaní nášho Spravodaja ÚRSO Ombudsmana Vám prinášame novinky z dielne Európskej komisie, vlády SR i nášho úradu a spoločne nazrieme aj priamo do Vašich obývačiek...

Tlačové správy

Výročné valné zhromaždenie Regionálneho združenia energetických regulátorov ERRA sa za účasti ÚRSO uskutočnilo v dňoch 27.- 28. 04. 2023 vo Varšave.
V dňoch 11. - 12.05.2023 sa v Madride uskutočnilo 37. zasadnutie Európskeho regulačného fóra pre plyn - Madridské fórum. V kontexte prebiehajúcich rokovaní o podmienkach nového Plynárenského balíka, dekarbonizácie a snahy o prechod na čistú energiu boli hlavnými témami riešenie energetickej závislosti od zemného plynu, možnosti úpravy plynárenskej infraštruktúry s cieľom vyhnúť sa uviaznutým aktívam a pripraviť tak prepravný systém na nové médiá (H2, biometán...).
Úrad oslovil dodávateľov elektriny a plynu s požiadavkou na predloženie podrobných údajov o objemoch, nákladoch a aplikovaných cenníkoch dodávky elektriny a plynu pre jednotlivé skupiny koncových odberateľov. Po vyhodnotení predložených údajov úrad zváži ďalšie kroky, či už v oblasti cenovej regulácie dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov, ale aj v možnom využití sankčných mechanizmov. Predložené údaje môžu mať tiež zásadný vplyv na výkon prebiehajúcej krízovej regulácie a spôsob výpočtu kompenzácií v podporných schémach v gescii ministerstva hospodárstva, s možnými dopadmi aj na štátny rozpočet SR.
Nové pravidlá trhu s elektrinou a plynom sú v poslednej fáze legislatívneho procesu, nasleduje publikácia v Zbierke zákonov SR. Úrad inicioval prípravu nových pravidiel trhu ešte na jar 2022 a príprava prebiehala vo viacerých pracovných skupinách. Rekordný počet obdržaných návrhov a podnetov od regulovaných subjektov, odbornej verejnosti, predstaviteľov štátnej správy a tripartity, dokázal úrad v krátkom čase vyhodnotiť a aktualizované znenie oboch vyhlášok predložil na prerokovanie Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy. V čase vydania tohto Spravodajcu boli oba predpisy už prerokované v pracovnej komisii a úrad pracuje na zapracovaní pripomienok a odporúčaní komisie.
Na pôde ÚRSO sa dňa 04. 05.2023 uskutočnilo úvodné zasadnutie nadrezortnej pracovnej skupiny ohľadom riešenia problému energetickej chudoby v SR. Jej členmi, okrem expertov úradu, sú aj zástupcovia ministerstva financií, ministerstva hospodárstva, ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstva životného prostredia a Prognostického ústavu SAV.