Top tlačové správy

Súčasné usporiadanie trhu s elektrinou (Electricity Market Design) v normálnych trhových podmienkach funguje ako dobre integrovaný komplexný rámec. V kontexte energetickej krízy sa ukázalo, že určité úpravy sú nevyhnutné. Napriek rastúcemu podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe spotrebitelia čelia neudržateľne vysokým účtom za elektrinu, ktoré do určitej miery priamo súvisia s cenou fosílnych palív, najmä plynu. Ukázalo sa, že súčasné nástroje na ochranu veľkých priemyselných spotrebiteľov, malých a stredných podnikov a domácností pred vysokými cenami a nadmernou nestálosťou majú svoje limity.
Vláda SR dňa 25.01.2023 na svojom rokovaní schválila návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý vypracoval ÚRSO. Predseda úradu Andrej Juris: “Chcem sa poďakovať všetkým expertom, ktorí sa na príprave tohto dôležitého dokumentu podieľali. Schválený návrh koncepcie je súborom odporúčaní, ktoré by mali v strednodobom horizonte významne zvýšiť mieru dlhodobej udržateľnej dostupnosti energií a pitnej vody pre sociálne zraniteľné domácnosti v Slovenskej republike. Vítam, že do nadrezortnej pracovnej skupiny, ktorá bude materiál ďalej detailizovať a navrhovať konkrétne legislatívne opatrenia, sa prihlásili ďalšie rezorty oproti tomu, ako bolo pôvodne navrhované.”
ÚRSO sa rozhodol aktualizovať usmernenie s cieľom zohľadniť zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022. Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať v zmysle platného znenia nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z.z. a zároveň neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.
Úrad do konca roku 2022 vydal 248 rozhodnutí o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v systémoch CZT na rok 2023, ktoré pokrývajú približne 73 % podielu dodávok tepla v systémoch CZT v SR. Vplyvom nárastu trhových cien elektriny a palív potrebných na výrobu tepla dochádza k celkovému zvýšeniu maximálnych regulovaných cien tepla pre všetkých odberateľov tepla v CZT systémoch v priemere o 112 %, s výraznými cenovými rozdielmi medzi lokalitami CZT v závislosti od použitých palív, veľkosti odberov tepla a pod. Avšak v prípade odberateľov tepla v bytových objektoch, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku tepla v roku 2023 zvýšia maximálne o 20 Eur na MWh, vrátane DPH, voči cenám naposledy schváleným alebo určeným úradom pre rok 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.

Tlačové správy

Úrad rozhodol o cenách za distribúciu plynu ako aj o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2023. Vplyvom nárastu trhových cien plynu dochádza k celkovému zvýšeniu regulovaných poplatkov za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov, vrátane domácností, v priemere o cca 200 %. Avšak v prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku plynu v roku 2023 zvýšia priemerne o necelých 16 %. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.
Úrad rozhodol o cenách za sieťové poplatky (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému, a tarifa za systémové služby) ako aj o cenách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023. Vplyvom nárastu trhových cien elektriny dochádza k celkovému zvýšeniu sieťových poplatkov v rozmedzí od 42 % pre odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí až po 64 % pre odberateľov elektriny pripojených na nízkom napätí. V prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši cca o 5 % a sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 55422/2022-1060-123610 (ďalej len „rozhodnutie MH SR“) okrem iného ustanovuje postup pre dodávateľov elektriny, ktorí predložili návrh ceny vo veci schválenia ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2023 a cenové konania v tejto veci na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) stále prebiehajú.
Včera (15.12.2022) prijaté nariadenia Vlády SR stanovujúce limity na ceny energií pre vybraných koncových odberateľov majú v zmysle platnej SR legislatívy prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu. Spolu s už prijatými opatreniami vo forme všeobecno-hospodárskeho záujmu (VHZ) pre dodávku elektriny a plynu pre domácnosti ako aj cenových stropov na elektrinu a plyn pre podnikateľov, definujú koncové ceny a náklady na energie pre domácnosti a ďalšie skupiny zraniteľných odberateľov.
Úrad pokračuje vo finalizácií cenových konaní v energetike a vodárenstve na rok 2023 v zmysle platnej legislatívy. Za posledné dva mesiace vydal už stovky cenových rozhodnutí (napríklad iba v tepelnej energetike ich je už viac ako 200) a očakáva finalizáciu všetkých cenových konaní, ktoré splnia predpísané legislatívne ustanovenia do konca tohto roka. Cenové rozhodnutia budú v nevyhnutnom rozsahu danom legislatívou reflektovať fakt, že mnohé regulované subjekty nakupujú energie za trhové ceny, ktoré vzrástli v porovnaní s minulým rokom 8 až 10 násobne. Výsledkom tohto extrémneho vývoja na energetických trhoch je bohužiaľ aj nevyhnutné zdražovanie regulovaných cien energií pre odberateľov v nastávajúcom období, ako úrad už viackrát avizoval v priebehu tohto roka. Dopady na odberateľov však môžu zmierniť mimoriadne opatrenia štátu na základe nedávno schválenej novely zákona o energetike a zákona o regulácií v sieťových odvetviach.