Top tlačové správy

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík privítal dňa 15.07.2024 na pôde úradu delegáciu USAID (US program pre podporu rozvoja Ukrajiny). Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia organizácií Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID), Energetická asociácia Spojených štátov amerických (USEA), Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave a National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC).

Tlačové správy

ÚRSO oznamuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola dňa 26. 06. 2024 vyhlásená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 141/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.
Ako posunúť energetický trh vpred a zabezpečiť stabilitu regulačného prostredia? O prebiehajúcich legislatívnych zmenách, rozvoji „zelenej energie“, nastavení regulačných mantinelov a vízii budúceho rozvoja sektora diskutoval dňa 19.06.2024 Jozef Holjenčík s viac ako dvoma desiatkami predstaviteľov odbornej verejnosti - zástupcov firiem a združení na stretnutí platformy ENERGOKLUB v Bratislave.
- Úrad oznamuje, že od 01.07.2024 začnú platiť nové vyhlášky ÚRSO, ktoré zásadným spôsobom zabezpečia spravodlivejšie ceny energií pre slovenské domácnosti, okrem iného aj zvýšením platby za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov na 20 %, či účinnejšou kontrolou regulovaných subjektov.
- Zároveň sa od 01.08.2024 z iniciatívy ÚRSO ruší zmluvné otroctvo pre zraniteľných odberateľov elektriny a plynu a odberatelia budú môcť meniť svojho dodávateľa energií kedykoľvek v priebehu roka!
Predseda úradu Jozef Holjenčík sa dňa 10.06.2024 zúčastnil zasadnutia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Témou rokovania, za účasti štátneho tajomníka MH SR Kamila Šaška, bol vládny zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Jozef Holjenčík tiež poslancom predstavil Návrh záverečného účtu za rok 2023 – kapitola Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Jozef Holjenčík sa dňa 05.06.2024 v Bratislave zúčastnil medzinárodnej konferencie „Prežije európsky priemysel rok 2025?“. Na podujatí s účasťou prezidenta Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfrieda Russwurma predseda úradu vystúpil s odbornou prezentáciou pod názvom: „Energetika a ceny energií - základný parameter pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“.