Top tlačové správy

Vážení čitatelia, milí odberatelia energií,
v treťom vydaní nášho Spravodaja ÚRSO Ombudsmana vám prinášame novinky z práce expertov nášho úradu a spoločne nazrieme aj priamo do Vašich obývačiek...
Novela zákona o energetike zaviedla právo odberateľa na stručný a ľahko čitateľný súhrn zmluvy, s identifikáciou dodávateľa, hlavnými podmienkami, cenou, dobou trvania zmluvy a podmienkami jej ukončenia. Dodávateľ elektriny je povinný spotrebiteľa s regulovanou cenou informovať o jeho práve na inštaláciu inteligentného elektromera a postupe ako si ho zaobstarať. Odberatelia tiež majú možnosť kolektívnej zmeny dodávateľa. Lucia Wirdzek nám prezradila aj ďalšie plány ÚRSO na ochranu odberateľov energií...
Nevidiaci spotrebitelia elektriny vo Východoslovenskom kraji môžu využiť zaujímavú výhodu. Mesačný poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy - tzv. poplatok za elektromer - majú nevidiaci z východnej časti našej krajiny v sadzbách DD2 (jednotarif) a DD4 (dvojtarif) o cca 50 % nižší oproti štandardu. Ide však len o odberateľov v domácnostiach na území Východoslovenskej distribučnej (VSD).
Úrad na základe svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o regulácii") a z nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) vykonal kontrolu správnosti údajov zadávaných účastníkmi trhu v ich registračnom profile v CEREMP (Central European Register for Market Participants - centralizovaný európsky register účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou) a zistil, že v mnohých prípadoch sa zadané údaje nezhodujú so skutočnosťou, čo je v rozpore s článkom 9 ods. 5 REMIT.
Z dôvodu finalizácie legislatívneho procesu k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností s plánovanou účinnosťou od 01. 10. 2023 úrad odporúča podávať cenové návrhy výrobcov elektriny, ktorí ešte na rok 2024 nepodali cenový návrh, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti vyhlášky publikovanej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (portál Slov-Lex).

Tlačové správy

Navrhovaná definícia vychádza z existujúcich prvkov sociálnej politiky, a to najmä zo životného minima, čím sa zohľadňuje počet členov v domácnosti. Definícia vychádza aj z porovnania príjmov a výdavkov domácností, čím sa reflektuje aj skutočnosť, že Slovenská republika patrí v rámci Európy medzi štáty s najvyšším pomerom medzi výdavkami na energie a disponibilnými príjmami domácností. Pri aplikácií navrhovanej definície v praxi by bolo cca 150 tisíc domácností na Slovensku ohrozených energetickou chudobou.
Predseda ÚRSO Andrej Juris dnes zaslal vláde SR vypracovaný dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“. Tento dokument ponúka konkrétny návrh definície energetickej chudoby a zároveň obsahuje odporúčania ďalších krokov na implementáciu možných adresných opatrení štátnej politiky, ktorých cieľom je ochrana domácností ohrozených energetickou chudobou.
Úrad publikuje tento dokument s cieľom v prehľadnej forme ilustrovať pre SR relevantný vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu a emisných povoleniek v dlhšom sledovanom období (01.01.2022 – 15.07.2023). Úrad tak v stručnosti identifikuje a rekapituluje najzásadnejšie faktory, ktoré mali rozhodujúci vplyv pre vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu. Úrad tak zároveň formuluje možné očakávania pre rok 2024 a ponúka vstup do širšej odbornej diskusie.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznamuje, že dnešným dňom zverejnil na svojom webovom sídle Výročnú správu úradu za rok 2022 – nájdete na adrese: https://www.urso.gov.sk/vyrocne-spravy-uradu/
Na pôde úradu sa dňa 07.08.2023 uskutočnilo za účasti predsedu úradu Andreja Jurisa ďalšie stretnutie stálej konzultačnej platformy ÚRSO so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií v Slovenskej republike. Na programe boli tentokrát témy ako kľúčové zmeny v cenovej regulácií sieťových a systémových poplatkov v elektroenergetike v nadväznosti na vyhlášku úradu č. 246/2023 Z. z., prieskum úradu o vývoji neregulovaných cien za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov a odhad regulovaných cien elektriny a plynu na rok 2024.