Top tlačové správy

Ako posunúť energetický trh vpred a zabezpečiť stabilitu regulačného prostredia? O prebiehajúcich legislatívnych zmenách, rozvoji „zelenej energie“, nastavení regulačných mantinelov a vízii budúceho rozvoja sektora diskutoval dňa 19.06.2024 Jozef Holjenčík s viac ako dvoma desiatkami predstaviteľov odbornej verejnosti - zástupcov firiem a združení na stretnutí platformy ENERGOKLUB v Bratislave.
- Úrad oznamuje, že od 01.07.2024 začnú platiť nové vyhlášky ÚRSO, ktoré zásadným spôsobom zabezpečia spravodlivejšie ceny energií pre slovenské domácnosti, okrem iného aj zvýšením platby za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov na 20 %, či účinnejšou kontrolou regulovaných subjektov.
- Zároveň sa od 01.08.2024 z iniciatívy ÚRSO ruší zmluvné otroctvo pre zraniteľných odberateľov elektriny a plynu a odberatelia budú môcť meniť svojho dodávateľa energií kedykoľvek v priebehu roka!
Predseda úradu Jozef Holjenčík sa dňa 10.06.2024 zúčastnil zasadnutia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Témou rokovania, za účasti štátneho tajomníka MH SR Kamila Šaška, bol vládny zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Jozef Holjenčík tiež poslancom predstavil Návrh záverečného účtu za rok 2023 – kapitola Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Jozef Holjenčík sa dňa 05.06.2024 v Bratislave zúčastnil medzinárodnej konferencie „Prežije európsky priemysel rok 2025?“. Na podujatí s účasťou prezidenta Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfrieda Russwurma predseda úradu vystúpil s odbornou prezentáciou pod názvom: „Energetika a ceny energií - základný parameter pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“.
Ste absolvent, alebo aj dlhoročný zamestnanec a chcete vyskúšať prácu v rešpektovanom štátnom úrade?
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví momentálne hľadá nových kolegov na viaceré voľné pracovné pozície, či už v oblasti elektroenergetiky, vodného hospodárstva, ale potrebujeme aj právnika na oddelenie ochrany spotrebiteľa, účtovníka a ponúkame ďalšie zaujímavé pracovné miesta.

Tlačové správy

Predseda úradu Jozef Holjenčík prijal dňa 14.05.2024 na pôde úradu pracovníkov ekonomického úseku Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave Adam Matthews a Moniku Jakábovú. Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť britskej strany, ktorá sa na stretnutí podrobne zaujímala o možnosti ÚRSO a Slovenskej republiky pri mierovej obnove energetickej infraštruktúry Ukrajiny a o budúce slovensko-ukrajinské projekty v oblasti energetiky, ktoré úrad podporuje.
Dňa 13. mája 2024 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie predsedu úradu Jozefa Holjenčíka s riaditeľom Agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) Christianom Zinglersenom a predsedníčkou Rady regulátorov pri ACER pani Clarou Poletti. Obe strany si online formou vymenili pohľady na dôležité otázky súčasného európskeho energetického a regulačného rámca, pričom Christian Zinglersen vyzdvihol aktívnu účasť ÚRSO v doterajšej spolupráci.
Skutočné údaje za regulované činnosti - za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2023 sa predkladajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví do 31. mája 2024 podľa § 15 vyhlášky
č. 323/2022 Z. z. V rámci zasielania vyplnených tabuliek elektronicky došlo k zmene, v časti „Tlačivá a formuláre - Vodné hospodárstvo“ je zverejnený na vyplnenie nový súbor (V 00001) s prílohami k vyhláške 323/2022 Z. z.
Úrad informuje účastníkov trhu o dôležitých zmenách, ktoré vstupujú do platnosti v súvislosti so zverejnením revidovaného nariadenia (EÚ) REMIT v Úradnom vestníku EÚ. Ako reakcia na nové požiadavky boli do systému národného registra účastníkov trhu CEREMP vložené údajové polia pre notifikáciu algoritmického obchodovania a priameho elektronického prístupu, s cieľom umožniť účastníkom trhu splniť si svoje povinnosti.