Top tlačové správy

Dňa 27.06.2022 sa uskutočnilo medzinárodné online rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ÚRSO na čele s jeho predsedom Andrejom Jurisom a tiež vedúci predstavitelia spoločnosti OKTE, a.s. Za Ukrajinu to boli predstavitelia ministerstva pre energetiku, regulačného úradu NEURC, a zástupcovia prevádzkovateľa trhu s elektrinou OREE. Cieľom podujatia bolo oboznámenie sa s fungovaním trhov v oboch krajinách a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.

Tlačové správy

Úrad sa rozhodol verejne prezentovať navrhovanú metodiku výpočtu hodnoty WACC na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie (2023 – 2027) a návrh mechanizmu podpory aktív súvisiacich s rozvojom efektívnych dekarbonizačných, decentralizovaných a trvalo udržateľných riešení v sieťových odvetviach. Návrh obsahuje aj nástroj motivácie regulovaných subjektov na čerpanie financovania investícií z prostriedkov EÚ. Od účastníkov trhu a širšej odbornej verejnosti tak úrad očakáva spätnú väzbu k navrhovanej metodike a jej variantom.
Predseda úradu Andrej Juris spolu s riaditeľom kancelárie úradu Rudolfom Slezákom a riaditeľom odboru ekonomiky, informatiky a správy Radoslavom Kasanderom oboznámili dňa 13.06.2022 členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti s návrhom záverečného účtu ÚRSO za rok 2021. Poslanci následne po krátkej diskusii tento návrh schválili.
Tohtoročné výročné Európske fórum pre reguláciu elektroenergetiky sa uskutočnilo v dňoch 09.-10.6.2022 v Ríme. Dôležitým cieľom bolo posúdenie vývoja a ďalšieho smerovania vnútorného prepojeného trhu s elektrinou, s dôrazom na spustenie projektu prepojenia trhov na báze toku (tzv. Flow-Based Day-Ahead Market Coupling) v regióne Core (kam patrí aj Slovensko), ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2022.