Top tlačové správy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje dodávateľov elektriny a plynu poskytujúcich univerzálnu službu na postup pri zverejňovaní cenníkov za dodávku elektriny a plynu podľa príslušných cenových rozhodnutí úradu vychádzajúc z povinností týchto regulovaných subjektov ustanovených platnou legislatívou.
Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 19.01.2022 online formou zúčastnil podujatia „Workshop energetická středa“, ktorý v Českej republike organizovali Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Asociace energetických manažerů, Institut Equilibrium a Česká společnost pro energetiku.
„ÚRSO ombudsman“ je virtuálna platforma, ktorá umožní rýchlu a účinnú pomoc spotrebiteľovi a to tým, že prepojí znalosti odborníkov z úradu s „know-how“ združení na ochranu práv spotrebiteľov, ktoré na Slovensku pôsobia. „ÚRSO ombudsmana“ nájdete na webovom sídle úradu v sekcii spotrebiteľ a rýchle odkazy link: https://www.urso.gov.sk/urso-ombudsman-kto-je-to-co-robi-a-ako-pomaha/
Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Tlačové správy

Úrad eviduje v tomto období významný počet podnetov odberateľov, týkajúci sa fakturovania elektriny či plynu v režime dodávky poslednej inštancie (ďalej aj „DPI“). Podania sa týkajú najmä niekoľkonásobne vyššej sumy za energie v DPI, ako boli odberatelia v rámci bežnej dodávky za rovnako odobraté množstvo doteraz zvyknutí. Ide primárne o fakturáciu odberateľov, ktorí neuzavreli novú zmluvu s ich dodávateľom poslednej inštancie, ale s iným dodávateľom.
Úradom regulované sieťové poplatky (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému, a tarifa za systémové služby) tvoria viac ako polovicu celkovej ceny elektriny pre domácnosti a podniky (zvyšok tvorí silová elektrina). Pre rok 2022 dochádza k celkovému zníženiu týchto poplatkov v rozmedzí od - 4 % pre domácnosti a podnikateľov pripojených na nízkom napätí až po vyše - 23 % pre veľkých priemyselných odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí.