Top tlačové správy

Ste absolvent, alebo aj dlhoročný zamestnanec a chcete vyskúšať prácu v rešpektovanom štátnom úrade?
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví momentálne hľadá nových kolegov na viaceré voľné pracovné pozície, či už v oblasti elektroenergetiky, vodného hospodárstva, ale potrebujeme aj právnika na oddelenie ochrany spotrebiteľa, účtovníka a ponúkame ďalšie zaujímavé pracovné miesta.
Predseda úradu Jozef Holjenčík prijal dňa 14.05.2024 na pôde úradu pracovníkov ekonomického úseku Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave Adam Matthews a Moniku Jakábovú. Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť britskej strany, ktorá sa na stretnutí podrobne zaujímala o možnosti ÚRSO a Slovenskej republiky pri mierovej obnove energetickej infraštruktúry Ukrajiny a o budúce slovensko-ukrajinské projekty v oblasti energetiky, ktoré úrad podporuje.
Dňa 13. mája 2024 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie predsedu úradu Jozefa Holjenčíka s riaditeľom Agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) Christianom Zinglersenom a predsedníčkou Rady regulátorov pri ACER pani Clarou Poletti. Obe strany si online formou vymenili pohľady na dôležité otázky súčasného európskeho energetického a regulačného rámca, pričom Christian Zinglersen vyzdvihol aktívnu účasť ÚRSO v doterajšej spolupráci.
Skutočné údaje za regulované činnosti - za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2023 sa predkladajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví do 31. mája 2024 podľa § 15 vyhlášky
č. 323/2022 Z. z. V rámci zasielania vyplnených tabuliek elektronicky došlo k zmene, v časti „Tlačivá a formuláre - Vodné hospodárstvo“ je zverejnený na vyplnenie nový súbor (V 00001) s prílohami k vyhláške 323/2022 Z. z.

Tlačové správy

Úrad informuje účastníkov trhu o dôležitých zmenách, ktoré vstupujú do platnosti v súvislosti so zverejnením revidovaného nariadenia (EÚ) REMIT v Úradnom vestníku EÚ. Ako reakcia na nové požiadavky boli do systému národného registra účastníkov trhu CEREMP vložené údajové polia pre notifikáciu algoritmického obchodovania a priameho elektronického prístupu, s cieľom umožniť účastníkom trhu splniť si svoje povinnosti.
Na pôde úradu v Bratislave sa dňa 16.04.2024 uskutočnilo rokovanie predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka s maďarskou delegáciou, ktorú viedol zástupca štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky so zameraním na energetickú bezpečnosť Csaba Marosvari.
Z iniciatívy predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka sa na pôde úradu v Bratislave uskutočnilo dňa 09.04.2024 mimoriadne pracovné stretnutie, ktoré sa týkalo budúcnosti slovenskej energetiky a s tým súvisiacimi možnosťami využitia výrobného potenciálu podnikov v oblasti výroby elektriny s účasťou štátu. Na stretnutie boli pozvaní ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s. Branislav Strýček a generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. Peter Molda.