Top tlačové správy

Úrad upozorňuje všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom, že z dôvodu nepriaznivej situácie na trhu s dodávkou elektriny a plynu rozhodol, že pristúpi z vlastného podnetu k uplatneniu inštitútu Mimoriadnej regulácie v zmysle § 16 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Mimoriadna regulácia bude vyhlásená s cieľom stabilizácie situácie s bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu v Slovenskej republike. Úrad vykoná mimoriadnu reguláciu po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou. O ďalších krokoch budeme verejnosť priebežne informovať.
Predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa dňom 06.12.2023 stal Jozef Holjenčík. Do funkcie ho schválil vládny kabinet na návrh podpredsedníčky vlády SR a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej. Jozef Holjenčík regulačný úrad v minulosti už viedol, a to v rokoch 2007 až 2017.
Úrad v priebehu novembra v zákonných lehotách vydal 28 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku plynu zraniteľným odberateľom pre dodávateľov plynu a 76 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre dodávateľov elektriny. Cenové konania za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2024 sú v prípade najväčších dodávateľov elektriny (ZSE, SSE a VSE).
Vážení čitatelia, milí odberatelia energií,
v treťom vydaní nášho Spravodaja ÚRSO Ombudsmana vám prinášame novinky z práce expertov nášho úradu a spoločne nazrieme aj priamo do Vašich obývačiek...

Tlačové správy

ÚRSO Ombudsman rieši problémy spotrebiteľov s dodávateľmi na trhu s energiami. V súčasnosti sa najčastejšie stretáva s podnetmi na uzatváranie zmlúv na doplnkové služby k existujúcim zmluvám na dodávku energií. Odberatelia si často nie sú vedomí, že takto telefonicky uzatvorili novú zmluvu, často na inú službu, ako je dodávka energií, prípadne si nie sú vedomí podmienok jej uzatvorenia. Ak úrad vyhodnotí obchodnú praktiku ako nekalú, môže dodávateľovi uložiť finančnú sankciu.
ÚRSO sa pri výkone regulácie riadi platnou legislatívou SR. Preto úrad vydáva predmetné cenové rozhodnutia, pokiaľ nie sú prekážky v konaní, s dostatočným časovým predstihom, aby dodávatelia plynu stihli zmeny zapracovať do svojich cenníkov platných od 01.01.2024. Regulovaná cena plynu určená úradom pre domácnosti klesne v roku 2024 medziročne v priemere o - 27 %.
Predseda úradu Andrej Juris sa v rámci procesu transparentnej a odbornej komunikácie úradu a dôsledného vysvetľovania pracovných aktivít zúčastnil v dňoch 20.11.2023 až 24.11.2023 ďalšieho ročníka konferencie Smart metering/smart grid, ktorú v Bratislave organizoval portál eFocus, v súvislosti s dekarbonizáciou diskutoval na konferencii Jesenná ITAPA a na tému obnoviteľných zdrojov sa zúčastnil podujatia portálu EURACTIV Slovensko.
Najväčší dodávatelia elektriny a plynu budú povinní zverejňovať a aktualizovať svoje cenníky a pravidelne reportovať na úrad dosiahnuté príjmy a náklady z neregulovanej dodávky elektriny a plynu. Úrad chce týmto opatrením podporiť transparentnosť a aktualizáciu cenníkov najmä pre malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 MWh a plynu od 100 do 641,4 MWh. Sem patria mestá a obce, školy, škôlky, nemocnice, ambulancie, ako aj mnohé malé a stredné podnikateľské subjekty, ktoré nakupujú elektrinu a plyn od dodávateľov na voľnom, neregulovanom trhu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácií zo strany úradu. Pre nedostatky v cenníkoch dodávateľov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu sú totiž naďalej vystavení neistotám vo vývoji na trhoch s energiami.
Stav núdze by nemal tlačiť sociálne najslabších členov spoločnosti hlbšie do energetickej chudoby a nemal by automaticky viesť k odpájaniu od dodávok energií pri problémoch s platením faktúr. Dodávatelia by mali poskytovať zákazníkom riešenia šité na mieru na základe ich individuálnych špecifík a potrieb. ÚRSO vychádza z celoeurópskej výzvy „OBNOVENIE SPOLOČNÝCH ZÁSAD PRE ZVÝŠENÚ OCHRANU SPOTREBITEĽA NA NASTÁVAJÚCU ZIMU“ prijatej na úrovni EÚ a podporenej Európskou komisiou, združeniami na ochranu spotrebiteľov, asociáciou európskych energetických regulátorov a taktiež profesijnými združeniami energetických podnikov.