Top tlačové správy

Výrazné zdraženie ceny elektriny na svetových burzách nedokážeme ovplyvniť, podobne ako situáciu s COVID-19, keď veľa z nás pracovalo, či sa v tejto dobe zdržiavalo doma dlhšie ako je obvyklé, čo sa určite odrazilo aj na spotrebe energie.

Existuje však veľa spôsobov ako zvýšiť energetickú efektívnosť a komfort vášho bývania.
Naďalej žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne e-mailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Tlačové správy

Úrad sa v poslednom období čoraz častejšie stretáva s podnetmi odberateľov týkajúcimi sa vyúčtovacích faktúr od dodávateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorý v októbri 2021 ukončil dodávku elektriny a plynu odberateľom. Podnety sa týkajú najmä zle určenej konečnej spotreby ku dňu ukončenia dodávky, ale aj nedoplatkov, preplatkov či zaplatených preddavkových platieb.
V ostatnom období trh s energiami zaznamenal odchod viacerých hráčov, ktorí dodávali koncovým odberateľom elektrinu alebo plyn. S cieľom ochrany odberateľov pred prerušením dodávok sa v takom prípade v zmysle legislatívnych pravidiel aktivovala dodávka v režime poslednej inštancie. Hoci dodávku poslednej inštancie (ďalej len „DPI“) zabezpečujú dodávatelia DPI, ktorých pre túto rolu určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), v zmysle vyhlášky úradu č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „ pravidlá trhu“) je iniciácia DPI spojená s radom procesov, do ktorých sú zapojené viaceré subjekty, nie iba samotní dodávatelia DPI.
Predseda úradu Andrej Juris v tejto súvislosti dňa 11.11.2021 zorganizoval na pôde úradu stretnutie s Komisiou priemyselných odberateľov v zastúpení Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR - Ivana Mahríková, Republiková únia zamestnávateľov - Michal Pintér, Klub 500 - Jozef Čerňan a Jozef Petrušek, Slovenská obchodná a priemyselná komora - Ladislav Szemet a Asociácia priemyselných zväzov - Milan Veselý