16.03.2021
Göth Patrik, Ing., Slaská 142, Lutila
Rozhodnutie č. 2443/2013/E-OZ bolo zrušené rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23S/195/2015-75 z 09. 03. 2016 a vec bola vrátená na ďalšie konanie.